RSS
Dzisiaj jest: piątek, 07 października 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.10.2016 z powodu:
aktu new

Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej


I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
(kuratorzy rodzinni)

Kierownik Zespołu
Ewa Majka – Janiak

Dyżury: wtorek, środa, piątek, godz. 9.00 - 16.00

pok. 202, tel. (22) 50 91 707

Sekretariat I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

tel. (22) 50 91 708, fax (22) 50 91 662 

pok.201, czynny: pon.- pt., godz. 8.00- 12.00

KURATORZY ZAWODOWI I ZKSS:

Bożena Grzeszyk - Kwiatkowska

Dyżury: poniedziałek, środa, 9.00 - 16.00

pok. 201, tel. (22) 50 91 642

Bernadeta Bojar- Rutkowska

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 16.00

pok. 201, tel. (22) 50 91 742

Katarzyna Gawińska

Dyżury: środa, piątek 9.00 - 16.00

pok. 201, tel. (22) 50 91 742

Irena Walczak

Dyżury: poniedziałek, czwartek 9.00 - 16.00

pok. 201, tel. (22) 50 91 708

Lidia Brola

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 - 16.00

pok. 201, tel. (22)  50 91 642


II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
(kuratorzy rodzinni)

Kierownik Zespołu
Urszula Libiszowska

Dyżury: wtorek, środa, piątek 9.00 - 16.00

pok. 204a , tel/fax. (22) 50 91 714

Sekretariat II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

                                                       tel. (22) 50 91 714, fax (22) 50 91 714

                                            pok.204 a, czynny: pon.- pt., godz. 12.00- 16.00

                                                                 2zkss@srpragapolnoc.pl

                                                         KURATORZY ZAWODOWI II ZKSS:

                                                                      Grażyna Łaniewska 

    Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

       pok. 204, tel. (22) 50 91 714

Małgorzata Wawszkiewicz

Dyżury: poniedziałek, środa 9.00 - 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 647

Anna Kolińska

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 175

Dariusz Rumiński

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 743

Weronika Sadkowska

Dyżury: środa, piątek 9.00 – 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 647

Urszula Stolarczuk

Dyżury: poniedziałek, piątek  9.00 – 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 647

Aneta Skrzecz

Dyżury: poniedziałek, środa 9:00 - 16.00

pok. 204, tel. (22) 509 17 14

Agnieszka Sokulska 

Dyżury: środa, piątek 9.00 - 16.00

pok. 204, tel. (22) 50 91 647


Pliki do pobrania

Karta czynności nadzoru (kuratorzy rodzinni)  kliknij i pobierz >>>


 

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
(kuratorzy karni)

Kierownik Zespołu
Artur Komar

dyżury: poniedziałek, wtorek, środa 9.00 - 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 543

Sekretariat III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

tel. (22) 50 91 783, fax (22) 50 91 783

pok.11, czynny: pon.- pt., godz. 08.00- 16.00

Piotr Woźniak

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 543

Barbara Urbańska

Dyżury: poniedziałek, środa 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 544

Aneta Czerwińska

Dyżury: poniedziałek, środa 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 544

Robert Rutkowski 

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 782

Blanka Kardasiewicz

Dyżury: środa, piątek 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 782

Eliza Bińkowska - Słyk

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 544

Karolina Michalska

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 12, tel. (22) 50 91 544

Monika Dub

Dyżury: wtorek, środa 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 543

Dorota Rymajdo

Dyżury: poniedziałek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 543

Anna Myślińska

Dyżury: środa, piątek 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 542

Małgorzata Gronkiewicz – Ostaszewska

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 542

Małgorzata Surmańska

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. 11, tel. (22) 50 91 542


IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
(kuratorzy karni)

Kierownik Zespołu Kuratorskiego
Aneta Drążewska-Tkaczyk

Dyżury: wtorek, środa, piatek 9.00 – 16.00

pok. nr 7a, tel. (22) 50 91 546

Sekretariat IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

czynny: pon. - pt.  godz. 8.00 - 16.00

pok. 7, tel/fax (22) 50 91 766,

4zkss@srpragapolnoc.pl

Anna Gawrońska

Dyżury: poniedziałek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. nr 6, tel. (22) 50 91 768

Magdalena Kamińska

Dyżury: poniedziałek, czwartek 9.00 - 16.00

pok. nr 6 tel. (22) 50 91 765

Olga Kąsowska

Dyżury: środa, piątek 9.00 - 16.00

pok. nr 5a, tel. (22) 50 91 716

Anna Lipowska

Dyżury: wtorek, środa 9.00 - 16.00

pok. nr 6, tel. (22) 50 91 768

Szymon Neumann

Dyżury: wtorek, piątek 9.00 – 16.00

pok. nr 6, tel. (22) 50 91 765

Ilona Potentas

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 - 16.00

pok. nr 7, tel. (22) 50 91 767

Anna Rosiak

Dyżury: środa, piątek 9.00 - 16.00

pok. nr 7, tel. (22) 50 91 766

Bartłomiej Skowroński

Dyżury: wtorek, czwartek 9.00 – 16.00

pok. nr 5a, tel. (22) 50 91 716

Iwona Willa

Małgorzata Serafin

Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie

Art. 84. 1. Do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołany ten, kto:


1) odpowiada warunkom określonym w Art. 5 ust. 1 pkt 1-3,
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
3) złożył informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jego dotyczy.


2. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.

3. Kurator społeczny pełni swą funkcję społecznie w jednym zespole.

Art. 85. 1. Przed przystąpieniem do pełnienia funkcji kurator społeczny składa przed prezesem właściwego sądu rejonowego w obecności kierownika zespołu ślubowanie, określone w Art. 6 ust. 1.

2. Z odebrania ślubowania sporządza się protokół, który podpisują: składający ślubowanie, prezes sądu rejonowego oraz kierownik zespołu.

Art. 86. Kuratora społecznego wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego.

Art. 87. 1. Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować.

2. Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10.

3. Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w Art. 9.

Art. 88. 1. Prezes sądu rejonowego odwołuje kuratora społecznego, jeżeli:

1) przestał odpowiadać warunkom określonym w Art. 84 ust. 1,
2) złożył prośbę o zwolnienie go z powierzonej mu funkcji.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 nie jest wymagany wniosek kierownika zespołu.

3. Prezes sądu może odwołać kuratora społecznego, jeżeli:

1) kurator nienależycie wypełnia powierzoną mu funkcję,
2) wymagają tego względy organizacyjne.


4. Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z listy kuratorów społecznych.

Art. 89. Prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu zawiesza kuratora społecznego w czynnościach, w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego, do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia.

Art. 90. 1. Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca.

2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

3. W wypadku gdy ogłoszenie przepisów, o których mowa w ust. 2, nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.

4. Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2.

Art. 91. 1. Kuratorowi społecznemu przysługuje ryczałt za:

1) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego określonego w Art. 214 § 1 Kodeksu postępowania karnego,
2) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód, separację,
3) obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy.


2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wynosi 4%, a w wypadku określanym w ust. 1 pkt 3 - 10% kwoty bazowej, o której mowa w Art. 90 ust. 2.

3. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również kuratorowi zawodowemu. orzeczenia sądów

Kierownik zespołu przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, dokonując wstępnej weryfikacji zgłoszonych osób pod kątem posiadanych kompetencji, umiejętności, doświadczenia w zakresie działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, analizy przedstawionych dokumentów (informacja z KRK, CV, list motywacyjny oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 1-3 u.o.k.s). W rozmowie w miarę możliwości uczestniczy kurator zawodowy, z którym dany kandydat miałby współpracować. Wymagania wobec kandydata obejmują:

- warunki przewidziane w art. 84 ust. 1 u.o.k.s.,

oraz dodatkowo uwzględnić:

- szczególne kwalifikacje przez wskazanie zakresu wiedzy ogólnej i specjalistycznej,

- uprawnienia i ukończone kursy specjalistyczne

- doświadczenie zawodowe

- umiejętności

- cechy osobowe

- predyspozycje

- rekomendacje kuratora zawodowego.

W pierwszej kolejności przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe kierunkowe, określone w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.o.k.s.

Kierownik zespołu składa wnioski do prezesa sądu rejonowego o powołanie wybranych kandydatów do pełnienia funkcji kuratora społecznego.

Osoby najbliższe dla kuratora zawodowego (tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu bądź osoba pozostająca w stosunku przysposobienia lub jej małżonek), spełniający ustawowe wymogi, mogą być powołane do pełnienia w/w funkcji w innym zespole sądu rejonowego lub innego sądu.wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 08.10.2016
Dokument oglądany razy: 41 646
Wersja do druku
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności