RSS
Dzisiaj jest: piątek, 02 grudnia 2022
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka

e-Sądownictwo - elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie informuje, iż od dnia 1.01.2010 roku do Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony nowy rodzaj postępowania odrębnego:

elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych jest Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Cywilny (tzw. e-sąd). Portal tego sądu służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem, poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór korespondencji (np. nakazu zapłaty) z e-sądu,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacja treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Strona Internetowa e-Sądu dostępna jest pod adresem:

http://www.e-sad.gov.pl

Postępowanie to - podobnie jak zwykłe postępowanie upominawcze - ma zastosowanie w każdej sprawie, w której powód dochodzi roszczenia pieniężnego, w innych sprawach zaś gdy tak stanowi przepis szczególny.

W postępowaniu tym powód musi wnosić pisma procesowe wyłącznie drogą elektroniczną. Do pozwu wnoszonego drogą elektroniczną mają zastosowanie w zasadzie ogólne warunki przewidziane dla pozwu.

Dodatkowo pozew powinien zawierać: numer PESEL - w wypadku, gdy powód jest osobą fizyczną obowiązaną do jego posiadania lub numer NIP - w wypadku powoda, który nie jest osobą fizyczną, jeżeli powód jest obowiązany do jego posiadania oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w razie jego braku - numer w innym właściwym rejestrze.
Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl.

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych.


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Konrad Popiołek
Czas wytworzenia informacji: 16.03.2018
Dokument oglądany razy: 21 931
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności