RSS
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15 kwietnia 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 17.01.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - stwierdzenie zasiedzenia

II Ns 347/18, 3.07.2019 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 347/18, toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Mondrzejewskiego, Janiny Mondrzejewskiej, Joanny Szabłowskiej, Szczęsnego Szabłowskiego z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka przy ul. Fletniowej 60, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 3/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,1331 ha - wydzielonej z działki gruntu 3/2, oraz z działki gruntu 5/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,0008 ha - wydzielonej z działki gruntu 5/2, opisanych na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 25 kwietnia 2018 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2018.5132, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie księgi wieczyste WA3M/00011624/8, gdzie jako właściciel w dziale II wpisana jest Spółka Akcyjna „Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane” – w likwidacji i WA3M/00200891/2, gdzie w dziale II jako właściciel wpisane jest miasto stołeczne Warszawa. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”. -----------------------------------------------------------------------------------------------

II C 557/06, 17.01.2020r. Sygn. akt: II C 557/06 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Grzegorz Zawadzki po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Skarb Państwa - Prezydent m.st. Warszawy przeciwko Danucie Gackiej o wydanie nieruchomości postanawia I. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie; II. zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II Ns 705/18 dnia 08 maja 2020 r.Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. II Ns 705/18 toczy się postępowanie w wniosku Marty Łodygi i Marcina Glegory z udziałem Małgorzaty Bujnarowskiej, Czesława Iliaszczuka, Dariusza Krupa, Henryka Iliaszczuka, Zdzisława Iliaszczuka, Adolfa Krupa, Jarosława Zawadzkiego, Ryszarda Zatorskiego, Wiktorii Lisiak, Sylwii Mejer, Wojciecha Mietelskiego, Aleksandra Sobianka, Julianny Szkarłatowicz, Sławomira Zawadzkiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 7/8 we własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 167, obręb 4-09-07 o powierzchni 483 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą Kw nr WA3M/00028767/4 oraz własności nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie przy ul. Kolejarskiej 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 166, o powierzchni 527 m2, która w prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie księdze wieczystej Kw nr WA3M/00006494/9 oznaczona jest jako działka o numerze 2, powierzchni 692 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie i wykazali swoje prawo własności do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 152/19 28.05.2020 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 152/19 toczy się postępowanie z wniosku Marianny Janikowskiej, Aleksandry Janikowskiej z udziałem Mieczysława Brzozowskiego o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia ½ udziału we własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Gilarskiej, stanowiącej część działki o nr ewidencyjnym 248, z obrębu 4-09-23, dla której prowadzony jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych zbiór dokumentów Zd nr 26176 . Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 136/20, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie sygn. akt II Ns 136/20, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej, obejmującej część działki gruntu oznaczonej numerem 1/2, położonej w województwie mazowieckim, Warszawa, Dzielnica Targówek, jednostka ewidencyjna 146511_8, obręb numer 0906, nazwa 4-09-06, stanowiącej pas ziemi graniczący z drogą powiatową ul. Ludwika Kondratowicza i graniczący z nieruchomością położoną przy ul. Izoldy 4 W warszawie (03-666), obejmująca działkę numer 22/1, obręb 4-09-06, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla warszawy- Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą numer WA3M/00172045/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 481/20 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 481/20 toczy się postępowanie z wniosku Beaty Uniewicz z udziałem Jacka Glinickiego o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia udziału wynoszącego 5/8 części w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie, Dzielnica Białołęka, przy ul. Przylesie 18, 03-153 Warszawa, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych: 11/1 o powierzchni 302 m2 oraz 11/3 o powierzchni 679 m2, z obrębu 4-02-30. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

.......................................................................................................................................................................

Sygn. akt II Ns 586/18 11.05.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie Wydział II Cywilny pod sygnaturą akt II Ns 586/18 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Marcina Bogdana Nowaka z udziałem Wiesławy Nowak, m.st. Warszawy, Skarbu Państwa – Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia przez Marcina Bogdana Nowaka własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 56 z obrębu 4-03-04 o pow. 37 m² położonej w Warszawie przy ul. Płudowskiej 10 dla której nie jest prowadzona księga wieczysta Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.”

.......................................................................................................................................................................

Sygn. akt VII Ns 581/17  26.05.2021r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 581/17 toczy się postępowanie z wniosku Elżbiety Ewy Brykała z udziałem Jolanty Ewy Gabryłowicz, Stefanii Haliny Gabryłowicz, Ludwiki Macewicz, Anety Emilii Maciąga, Mieczysława Wacława Prasałowskiego, Sławomira Józefa Prasałowskiego, Lucyny Emilii Raduszewskiej, Ireny Sabiny Rytelowej, Janiny Tussowy, Stefanii Tussowy, Henryka Zygmunta Wolratha, Anna Hartich – Kummer, Wojciecha Ulatowskiego, Józefa Prasałowskiego, Lilianny Zawadzkiej, Agaty Wiśniewskiej, Agnieszki Wiśniewskiej, Danuty Hiller, Bronisławy Teresy Rytel o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Białołeka przy ul. Łąkowej 14 stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 19/1 o powierzchni 6463 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 830/19 29.06.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 830/19 toczy się postępowanie z wniosku Bongarde sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie z udziałem Zbigniewa Białeckiego, Tadeusza Józefa Białeckiego, Grażyny Mirosławy Polkowskiej, Włodzimierza Jarosława Polkowskiego, Henryka Antoniaka, Diany Joanny Piekoszewskiej, Elżbiety Białeckiej, Katarzyny Sylwii Białeckiej, Adama Białeckiego, Grażyny Marii Białeckiej, Edwarda Arkadiusza Białeckiego, Anety Marzeny Bocheńskiej, Gracjana Stanisława Białeckiego o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Białołęka oznaczonej jako działka numer 3/14 z obrębu 4-06-32 o powierzchni 8220m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie I Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 198/19 06.09.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie toczy się pod sygn. akt II Ns 198/19 sprawa o zasiedzenie przez Ryszarda Jędral z dniem 25.03.2011 r. prawa własności do nieruchomości, tj. części działki ewidencyjnej nr 166 powierzchni 0,0142 ha położonej przy ul. Uranowej 47 a w Warszawie, Dz. 148 z nier. Targówek Osiedle Rep. Zd. 5171.Wzywa się wszystkich zainteresowanych do wykazania praw do w/w nieruchomości oraz zgłoszenia się do udziału w sprawie w terminie 3 miesięcy w przeciwnym razie zostaną pominięci w postępowaniu”.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 79/21 30/11/2021 r.

,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 79/21, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98 z obrębu 4-06-33 (dawniej działka o nr ewidencyjnym 149), położonej w Warszawie przy ul. Laurowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00038095/5; Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie I Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 163/20  17.02.2022r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny pod sygn. akt VII Ns 163/20 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanemu przez Prezydenta m.st. Warszawy z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia własności w drodze zasiedzenia, nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rembielińskiej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 45/3 z obrębie 4-08-20 o pow. 177 m2. Wzywa się wszystkich zainteresowanych i osoby roszczące swoje prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VII Wydziale Cywilnym i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia ww. nieruchomości”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 565/19 08.03.2022r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 565/19 toczy się postępowanie z wniosku Joanny Sasorskiej z udziałem Euzebiusza Rogozińskiego, Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Janiny Rogozińskiej o ustanowienie drogi koniecznej polegającej na ustanowieniu służebności przejścia i przejazdu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 32, obręb 4-02-11, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze WA3M/00494945/3 przez działkę nr 3 z obrębu 4-02-16 (KW nr 27929). Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Apolonii Antoniny Jaroszyńskiej (córki Franciszka i Sabiny) i Stefanii Szwantner (córki Jana i Tekli) aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie celem dopuszczenia do udziału w sprawie II Ns 565/19.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 10/21, 22/04/2022 r.

„w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt II Ns 10/21 toczy się postępowanie z wniosku Katarzyny Wasilewskiej i Jolanty Wasilewskiej z udziałem Mieczysława Malaszewskiego i Mariusza Malaszewskiego o zasiedzenie działki o numerze ewidencyjnym 8 z obrębu 4-06-30, położonej w Warszawie, w Dzielnicy Warszawa-Białołęka, przy ulicy Płużnickiej dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych a w szczególności spadkobierców Stanisława Jankowskiego aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie celem dopuszczenia do udziału w sprawie II Ns 10/21”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Marcin Szymanski
Informację opublikował: Monika Olczak
Czas wytworzenia informacji: 17.01.2023
Dokument oglądany razy: 19 809
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności