RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 01.06.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - złożenie depozytu

------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 252/18   10.09.2018

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 252/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.280,25 zł (jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 1/8 części własności nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 2874/1 o pow. 0,0069 ha, obręb Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, na dzień przejęcia zapisanej w księdze wieczystej nr PO1K/00001579/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 6/2012 r. z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak IR-III.-3.747-7/11 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Kościan - Czempiń od km 111,250 do km 131,080, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.708.2013.11. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Grzegorza Franek lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 30 sierpnia 2013 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 249/18  10.09.2018r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 249/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 808,50 zł (osiemset osiem złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego ½ części własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 59/1 o pow. 0,0003 ha, obręb Leszno, Miasto Leszno, województwo wielkopolskie, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00003388/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2015 z dnia 10 marca 2015 r., znak IR-III.747.6.2014.3 ustalającej lokalizację linii kolejowej polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno od km 76,150 do km 94,750, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2018 r., znak: SN-VII.7570.311.2015.11, sprostowaną postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2018 r. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Jurka Markowskiego lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym jej do dnia 16 kwietnia 2015 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INs 401/18 15/11/2018 „W sprawie o sygnaturze akt I Ns 401/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 435,26 zł (czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy), tytułem odszkodowania za udział wynoszący 4557/388438 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kościanie, arkusz mapy 31, w obrębie Kościan, miasto Kościan, powiat kościański, województwo wielkopolskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3232/1 o powierzchni 0,0162 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO l K/00009999/1, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji nr 6/2012 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 roku, znak: SN-VII.7570.752.2013.11, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Marii Teresy Michalskiej z domu Żołnierowicz". .................................................................

Sygn. akt VII Ns 428/18   11.01.2019r.

W sprawie o sygnaturze akt VII Ns 428/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie zezwolił PKP polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie depozyty sądowego kwoty 888,53 zł ( osiemset osiemdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy grosze ) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w gminie Kraków , dzielnicy Krowodrza w obrębie nr 0041 Krowodrza., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 694/8 o powierzchni 0,0112 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/205 znak WI-VI.747.1.7.2015.DM z dnia 18/02/2015 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: " Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlinki- Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200-obiekt 1".

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 11/01/2019 Sygn. akt I Ns 356/18 „W sprawie o sygn. akt I Ns 356/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.430,00 zł (trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Woli Filipowskiej, gminie Krzeszowice, powiecie krakowskim, województwie małopolskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 826/3 o pow. 0,0135 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 16 lipca 2015 roku na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2015, znak WI-VI.747.1.4.2014.KA, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia-Krzeszowice od km 33,326 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice oraz Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r., WS-II.7570.1.871.2015.KD; Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”. .................................................................

Sygn .akt VII Ns 472/18  07.02.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 472/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.685,00 zł (pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 1033851/1234800 w prawie własności nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, w tym za udział 1/7 cz. Antoniego Wilka, za udział 1/7 cz. Jana Ambozy, za udział 1/7 cz. Franciszki Wyki, za udział 1/56 cz. Józefa Pytel, za udział 1/56 cz. Antoniego Biskupa, za udział 9/672 cz. Reginy Juras, za udział 1/56 cz. Teofili Pytel, za udział 1/42 cz. Stanisława Flaka, za udział 1/42 cz. Katarzyny Flak, za udział 1/42 cz. Wojciecha Flaka, za udział 31/672 cz. Franciszki Rochli, za udział 31/672 cz. Teresy Gwóźdź, za udział 1/224 cz. Anny Haręży, za udział 84/672 cz. Katarzyny Dańdy, za udział 357/7350 cz. Marii Szewczyk, oznaczonej działką nr 302/15 o pow. 0,0062 ha, położonej w obr. Kokotów, jedn. ewid. Wieliczka, powiat wielicki, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 12 stycznia 2017 r., przeszło na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 1/2016 z 15 lipca 2016 r. znak WIXI.747.1.1.2016.JR ustalającą lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (km 67.200 – 70.799 linii nr 133 i km 0.000 -16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów” Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 19 września 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 430/18  07.03.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 430/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 539,00 zł (pięćset trzydzieści dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną działką nr 2196/4 o pow. 0,0058 ha, obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lipca 2018 r., znak: WS-II.7570.1.455.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Marii Ślusarczyk zd. Gładys (c. Walentego i Marii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 578/17    27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 578/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił AMW Rewita Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.550,11 zł (siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy), na którą składa się:
- kwota 2.282,33 zł (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dwa złote trzydzieści trzy grosze) z tytułu wynagrodzenia pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 3.619,78 zł (trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika Andrzeja Komorowicz;
- kwota 1.648,00 zł (jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych) z tytułu wynagrodzenia z godziny nadliczbowe pracownika Andrzeja Komorowicz.
Kwota depozytu ma zostać wydana następcom prawnym Andrzeja Komorowicz, którzy wykażą się poświadczonym notarialnie aktem dziedziczenia lub prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Andrzeju Komorowicz”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 113/19     27.05.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 113/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.236,24 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć 24/100) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/100 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 180/1 o pow. 0,0119 ha, obr. 47, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, której prawo własności z mocy prawa z dniem 3 listopada 2014 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego nr 5/2014 znak: WI-VI.747.1.1.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 – stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 – 65,400 linii nr 133) – Obiekt 14”, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Mieczysława Ptak (s. Stefana i Zofii) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   06.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 114/19    12.06.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 114/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 154,20 zł (sto pięćdziesiąt cztery złotych dwadzieścia groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 1/15 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 2202/9, położonej w obr. Luszowice, jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, objętą decyzją Wojewody Małopolskiego nr 4/2015 z dnia 18 lutego 2015 r. znak: WI-VI.747.1.5.2014.KS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr E30 na odcinku granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 27,400 – 29,110 linii nr 133) oraz przebudowa stacji Trzebinia (km 29,110 – 33,200 linii nr 133) wraz z przebudową części szlaku Trzebinia Krzeszowice (km 33,200 – 33,326 linii nr 133)”, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 23 kwietnia 2015 r. przeszło na rzecz Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., znak: WS-II.7570.1.463.2015.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Krystyny Niemczyk (c. Pawła i Janiny) lub osobie, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości wskazanej w pkt 1. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 210/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 210/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.840,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nieruchomości położonej w gminie Otwock, z obrębu 0098 Otwock, oznaczoną jako działki nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej powierzchni 0,092 ha, objętej decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.8.2015.MD o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do części udziału w prawie własności tej nieruchomości, jako spadkobiercom: Frajda Cynowicz, Abram Mojsze Gelbfisz, Aria Gelbfisz, Icek Gelbfisz, Majlech Gelbfisz, Szaja Gelbfisz, Szyja Gelbfisz, Majrem Kurc, Ruchla Szternis, Nechuma Wolf, przysługujący im do dnia 16.02.2016r tj. dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu tej nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 139/19  30.07.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 139/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.953,00 zł (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa 3/6 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej działką nr 1/2 o pow. 0,0345 ha, obr. 51, jedn. ewid. Krowodrza, m. Kraków, objętej decyzją Wojewody Małopolskiego nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r. znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawo własności do tej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19   05.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 158/19   08.08.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 56,00 zł (pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Ryckim, w gminie Stężyca w obrębie 13 – Stara Rokitnia, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 1116/1, o powierzchni 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lipca 2015 r. znak: IF-II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 267/19    03.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 267/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 369,00 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 770/4 o pow. 0,0058 ha, obr. 0001 Balin, gm. Chrzanów – obszar wiejski, powiat chrzanowski, woj. małopolskie, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 01 kwietnia 2015 roku, przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 5/2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-V.747.1.6.2014.JP o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa linii kolejowej E30 na odcinku Zabrze – Katowice – Kraków, odcinek granica województwa śląskiego/małopolskiego – Trzebinia (km 24,093 – 27,400 linii nr 133)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 08 lutego 2019 roku, znak WS-II.7570.1.372.2015.WJ. Kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem własności do nieruchomości, o której mowa powyżej, przysługującym im do dnia 01 kwietnia 2015 roku, tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 285/19   18.09.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 285/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2162,00 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa) złote tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 51/3 Obręb Bogucice - Zawodzie o powierzchni 0,0020 ha położonej w Katowicach, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na
mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 08.06.2017r. nr 1/2017 znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego znak; IFVIII.7570.17.68.2017 z dnia 13 maja 2019r. Kwota depozytu ma być wydana Alfredowi Antoniemu Lubina s, Filipa i Marty albo osobie, która wykaże się tytułem własności do w/w nieruchomości przysługującym do dnia 21 lipca 2017 roku, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 341/19   30.10.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 341/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 93.803,00 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzy złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Katowicach, obręb: Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 242/3 o powierzchni 0,0192 ha, powstałej z podziału działki nr 242 k.m. 42, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, zbioru dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, objętą decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. znak: IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice dziedzice – Zebrzydowice”, która uprawomocniła się z dniem wydania decyzji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w dniu 15 grudnia 2017 r. utrzymującej w mocy decyzję Wojewody, za którą to nieruchomość wysokość odszkodowania została ustalona decyzją odszkodowawczą Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.17.44.2017 z dnia 28 czerwca 2019 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 14 grudnia 2017 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 436/19  10.12.2019r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 436/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 49,33 zł (czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści trzy groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Stromiec w obrębie 0005 Boska Wola, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 404/1 o pow. 0,0052 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II-747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom na odcinku Warka – Radom, od km 65,857 do km 79,251, w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1208/R/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. o znaku: SPN-R.7570.137.58.2018.AM, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 2/20   19.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 2/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.979,00 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości położonej w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0003 Brzozówka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 140/5, o powierzchni 0,0313 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 roku nr 40/II/2018, znak: WI-II.747.2.8.2018.EA o ustaleniu lokalizacji kolejowej, w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr odcinek Warka-Radom (LOT- C, D, E), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2019 roku, o znaku SPN-R.7570.145.32.2018.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie, która wykaże się tytułem własności do ww. nieruchomości, przysługującym jej do dnia 26 października 2019 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności spadkobiercom Stanisławy Nogi i Adama Nogi. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 855/19 25.02.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 855/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych i 69/100) tytułem odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, należnego zmarłemu Kilianowi Felskowskiemu, synowi Kiliana i Marty. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Kiliana Felskowskiego, syna Kiliana i Marty do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 438/19  27.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 438/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 18.786,00 (osiemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć 00/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 578/1 o pow. 0,0722 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Mazowieckiego 1222/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r., o znaku: SPN-R.7570.137.8.2018.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 457/18  27.02.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 457/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Północ w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych) zajętej od Shota Mskhvilidze w dniu 1 sierpnia 2018 r. w sprawie o sygn. akt PR 2 Ds. 905.2018, na której nie ustanowiono zabezpieczenia majątkowego. Kwota depozytu ma być wydana Shotowi Mskhvilidze”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 858/19 06/03/2020

„W sprawie o sygn. akt I Ns 858/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 612,42 zł (sześćset dwanaście złotych i 42/100) tytułem odszkodowania za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku, należnej zmarłej Teresie Sowala, córce Franciszka i Jadwigi. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Teresy Sowala, córki Franciszka i Jadwigi do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 599/19 05/05/2020

„W sprawie o sygn. akt I Ns 599/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił m. st. Warszawa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.160,06 zł (dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych i sześć groszy) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez m. st. Warszawa z mocy prawa nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31/22 z obrębu 1-06-67 o powierzchni 59 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00450678/3, objętej Decyzją Nr 51/BM/SP/IV/2016 wydaną przez Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 22 listopada 2016 r. orzekającą ustalenie odszkodowania za nieruchomość. Wzywa się wierzyciela – Iwonę Małgorzatę Wojtas do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 805/19 12.05.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 805/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.050,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt zł 00/100) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w Gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0001 Augustów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 543/1 o pow. 0,1160 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 roku nr 35/II/2018 znak: WI-II.747.2.9.2918 EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom na odcinku Warka – Radom, od km 65,857 do km 79,251, w ramach zadania pod nazwą: ,,Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacje robót LOT-ów: C, D w formule „Projektuj i buduj” za którą wysokość odszkodowania została przyznana decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego 1219/R/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku o znaku SPN-R.7570.137.3.2018.BC wzywa się wierzycieli – posiadających tytuł prawny do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt I Ns 83/20 12.05.2020 r.

,, W dniu 6 marca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 83/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Barbarze Świątek, nr PESEL 49030407564, zmarłej w dniu 11 września 2018 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Wysockiego 22 m. 153. Komornik Sądowy Renata Delert dokonuje spisu inwentarza w tym przedmiocie pod sygnaturą akt Kmn 6/19.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 78/20 12.05.2020 r.

,, W dniu 18 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn.. akt I Ns 78/20 wydał postanowienie o nakazaniu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Marku Aleksandrze Rongiers, nr PESEL 53110503190, zmarłym w dniu 8 czerwca 2014 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 13 m. 185.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„W sprawie o sygn. akt I Ns 453/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 112,00 zł (sto dwanaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Grabów nad Pilicą, w obrębie 0004 Budy Augustowskie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 425/1 o pow. 0,0007 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 07 września 2018 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr35/II/2018, znak WI-II.747.2.9.2018.EA, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr 638/R/2019, znak SPN-R.7570.137.42.2018.AM; Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 393/19  25.05.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 393/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił 4Life Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.754 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) wynikającej z umowy ubezpieczenia „Ochrona Szpitalna” zawartej 23 września 2016 roku o numerze DF103896573, na podstawie której osobą ubezpieczającą i jednocześnie ubezpieczoną była Grażyna Anna Jasińska (PESEL 60021205028) zamieszkała przy ul. Mała 10 m. 12 w Warszawie wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Grażyny Anny Jasińskiej (PESEL 60021205028). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 857/19 27.05.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 857/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie – I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej
w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.449,69 zł (dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem odszkodowania
za usunięcie drzew znajdujących się na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 434/4, obręb Rybaki, gmina Kościerzyna, na mocy ostatecznej i prawomocnej decyzji Starosty Kościerskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyliczonego według udziału we wspówłasności, który przypadał zmarłej Marcie Felskowskiej – córce Kiliana i Marty. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli – spadkobierców Marty Felskowskiej, córki Kiliana i Marty do odebrania kwoty depozytu”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 102/20  02.06.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 102/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 23.059,92 (dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć 92/100) złotych tytułem odszkodowania za udział wynoszący 456/1000 części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 38/1 o pow. 0,0251 ha obręb ewidencyjny 4102 Dąbie, m. Szczecin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 3, odcinek Dobiegniew – Szczecin Dąbie, tj. od km 105,820 do km 197,540 dla przebudowy, rozbudowy i budowy obiektu budowlanego pn.: „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Stargard do stacji Szczecin Dąbie tj. LOT G” w zakresie od km 171,120 do km 197,540, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2019 r., sygn. GN-2.7570.88.2019.3.MKu, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Władysława Jeleńskiego lub innej osobie/osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 169/20  02.06.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 169/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 201.774,00 (dwieście jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt 00/100) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 276 m. Tarnów, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 280/3 o pow. 0,2730 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2013 r. nr 7/2013 znak: WI-VIII.747.3.1.2013 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2019 roku znak: WS-II.7570.1.159.2014.JP, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 11 marca 2014 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 131/20   01.07.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 131/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000 zł (tysiąc złotych) tytułem odszkodowania za udział w wysokości 270/1000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 72/4 o powierzchni 0.0724 ha, obręb 0025 Stary Klukon, gmina Choszczno, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1C/00027070/3, przeznaczonej, na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2018 z 19 listopada 2018 r., znak:AP-1.747.11-8.2018.PM, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, która z dniem 27 grudnia 2018 r. przeszła na realizacje inwestycji pod nazwą „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny-Szczeci Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. od km 127,5 do km 141,25 (odcinek LOT E2), sprostowanej postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 r., znak: Ap- 1.747.1-14.2018.PM, za który wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 listopada 2019 roku, znak: GN-2.7570.175.2.2019.MB. Kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Bronisławy Kuty lub osobie, która wykaże się tytułem prawnym do wskazanego udziału w prawie użytkowania wieczystego, przysługującym jej w dniu 27 grudnia 2018 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 329/20 14/07/2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 329/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.032,50 zł (jeden tysiąc trzydzieści dwa złote i 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Wronki, w obrębie 0019-Samołęż, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 147/1 o pow. 0,0214 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1A/00047663/5, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 9 września 2018 roku na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 3/2018, znak IR-III.747.8.2017.6., ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii kolejowej nr 351 (E59) od km 18+360 do km 52+265 w ramach projektu „Praca na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2020 r., SN-VII.7570.23.2019.10; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sygn. akt VII Ns 158/20  28.07.2020r. 

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 158/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 405,38zł (czterysta pięć złotych trzydzieści osiem groszy) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 53/1 o pow. 0,0020ha, powstałą z podziału działki nr 53 k.m 56, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1K/00055909/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku nr 1/2017 znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 maja 2019 roku znak: IFVIII.7570.17.68.2017, wskazując że kwota depozytu ma być wydana właścicielowi nieruchomości Stefanii Rosner lub jej spadkobiercom, którzy przedstawią tytuł prawny do tej nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 14 grudnia 2017 roku. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 251/20  31.07.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 251/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 17.340,64 (siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści 64/100) złotych tytułem odszkodowania za udział wynoszący 5/8 części w nieruchomość składającej się z działek ewidencyjnych nr 2/1 o pow. 0,0269 ha położonej w obrębie 4217 Dąbie m. Szczecin, oraz nr 27/1 o powierzchni 0.1522 ha położonej w obrębie 4117 Dąbie m. Szczecin, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r. nr 4/2018 znak: AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2019 roku znak: GN-2.7570.107.2019.3.JD, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Stanisławy Czarnieckiej lub innej osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do udziału wynoszącego 5/8 części przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 3 stycznia 2019 r.. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 253/20  18.08.2020r.

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 253/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 29.396,50 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa udziału do ½ części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 10/18 o pow. 0,0475 ha oraz nr 64/5 o pow. 0,1738 ha obręb Dąbie 146 m. Szczecin, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 03 stycznia 2019 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 4/2018 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2018 roku, nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2019 roku, znak GN-2.7570.111.2019.1.JD, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Zdzisława Jana Żniniewicz lub innej osobie/osobom, które wykażą, że w dniu 03 stycznia 2019 roku, posiadali tytuł do udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 320/20 18/08/220 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 320/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20855 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 12/1 o pow. 0,0185 ha, obręb ewidencyjny 4101 Dąbie, m. Szczecin, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z 14 listopada 2018 r., nr AP-1.747.9-9.2018.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 479/20 07.10.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 479/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty 7.136,50 zł (siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział wynoszący ½, który należał do Zygmunta Radzikowskiego – syna Metodego i Stanisławy, we wspówłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1612/7 z obrębu 10 Miasta Mławy, o powierzchni 0,0430 ha, objętej księgą wieczystą PL1M/0029707/7, który przejęty został przez Skarb Państwa na mocy ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WI.II.BG1.704-K/49/08 z dnia 1 czerwca 2009 roku;
Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Zygmunta Radzikowskiego – syna Metodego i Stanisławy;
Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 478/20 09.10.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 478/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.208 zł (dwa tysiące dwieście osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za udział 1/5 części prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 1615/17 o pow. 0,0368 ha, położonej w Mławie, obręb 10 Miasto Mława, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2009 r. nr WI.II.BG1.7047-K/49/08 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania drogi z torami kolejowymi – wiadukt drogowy w km 132,186 linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia w ciągu obwodnicy po północnej stronie miasta Mławy łączącej się z drogą wojewódzką nr 544”, należnego spadkobiercom Stefana Tarnowskiego. Wzywa się wierzyciela – spadkobierców Stefana Tarnowskiego do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 313/20  21.10.2020r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 313/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.524,00 zł (dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za odjęcie prawa własności nieruchomości należącej do Leokadii Cierniak i Kazimierza Cierniaka na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 343/5 o pow. 0,0413 ha, obręb ewidencyjny Dobiegniew, gmina Dobiegniew, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., znak: nr AP-1.747.12-8.2018.JR, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, utrzymanej w mocy decyzją Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 lipca 2019 r., znak: DLI-II.4620.14.2018.ML.8 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej pn. „Linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Dobiegniew do stacji Słonice, tj. LOT E1”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego sygn. GN-2.7570.390.2019.MKu z dnia 24 kwietnia 2020 r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana następcom prawnym Leokadii Cierniak i Kazimierza Cierniaka lub innym osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej nieruchomości”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 217/20 04.11.2020 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 217/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 21 października 2020 roku, kwoty 143.184,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 06 listopada 2019 roku, znak IFVIII.7570.17.37.2017, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Innocentego Śpiewaka za nieruchomość położoną w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 281/1 o powierzchni 0,0223 ha, powstałą z działki o nr 281 k.m. 41, objętą księgą wieczystą nr KA1K/00008785/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r., znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E65 – Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 od km 26,253 do km 33,286 (stacja Katowice), nr 139 na odcinku od km 0,070 (stacja Katowice) do km 2,010 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 432/19   25.11.2020r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 432/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 630 zł (sześćset trzydzieści złotych) na okres 10 lat z tytułu decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 czerwca 2019 roku znak GN-2.7570.59.2019.MB orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa oznaczoną jako działka nr 16, o powierzchni 0,0289 ha, obręb nr 0006, Morzyczyn, gmina Kobylanka, o nieuregulowanym stanie prawnym. Powyższa kwota ma być wydana spadkobiercy lub spadkobiercom Władysława Kotulińskiego, lub osobie/osobom, które udokumentują, że w dniu 3 stycznia 2019 r. tj. w dniu w którym decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 14 listopada 2018 r., nr 4/2018 znak AP-1.747.9-9.2018.JR, stała się ostateczna, posiadali tytuł do nieruchomości oznaczoną jako działka nr 16, o powierzchni 0,0289 ha, obręb nr 0006, Morzyczyn, gmina Kobylanka”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 448/20  04.02.2021r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 448/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 76.894,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Góra Kalwaria w obrębie 14 Czarny Las, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 195/1 o pow. 0,0366 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2014 r. nr 313/III/2014 znak: WIŚ-III.747.2.5.2015.BGI o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2015 r. DOII-III-ks/adk-772-85-574/14/15 NK: 191483/15, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 1441/2020 z dnia 18 maja 2020 r., o znaku: SPN-II.7570.29.4.2015.MG2. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 72/21   22.04.2021r. (bez terminu)

„W dniu 26 marca 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 72/21 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Urszuli Kowalskiej, córce Zdzisława i Danuty, zmarłej w dniu 9 października 1920 roku w Warszawie ostatnio zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej nr 29B m. 301.
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 666/20

„W sprawie o sygn. akt I Ns 660/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie
na złożenie do depozytu sądowego na okres licząc od uprawomocnienie się postanowienia kwoty 17.063,10 zł (siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział we współwłasności wynoszący 2/3 w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 268/1 o pow. 0,0236 ha położonej w gminie Katowice w obrębie Bogucice-Zawodzie, która przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, znak IFXIII.747.27.2016 utrzymaną w mocy decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2017 roku, znak DLI.3.6620.7.2017.KS.7. Kwota depozytu ma być wydana Edycie Weinstock-Szmukler – córce Izydora i Sary albo osobom, które przedstawią tytuł prawny do wyżej wskazanego udziału w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 268/1 o pow. 0,0213 ha położonej w gminie Katowice w obrębie Bogucice-Zawodzie na dzień 15 grudnia 2017 roku. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 405/20  01.06.2021r. ( bez terminu)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 405/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2395,69zł (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 69/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Krakowie w obrębie 51 Śródmieście, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 2/7 o pow. 0,0432 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 15 lipca 2016 r. nr 1/2016 znak: WI-XI.747.1.1.2016.JR o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2017r. DLI.III.6620.47.2016.KS.12, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 15 marca 2018 r., o znaku: WS-II.7570.1.703.2017.RG. Powyższa kwota depozytu ma być wydana Geraldine O’Brien lub osobom, które wykażą tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 206/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 206/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 559 zł (jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie węgrowskim, Gminie Łochów, obrębie 0008 Jasiorówka, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 514/2 o powierzchni 0,0020 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. o numerze 17/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.15.2018.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 września 2020 roku o numerze 2932/2020, znak: SPN-II.7570.5.5.2019.KG2. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 722/12, 23.06.2021 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, pod sygnaturą II Ns 722/12, toczy się sprawa o likwidację niepojętego depozytu w łącznej wysokości 97.131,05 zł, do którego podjęcia uprawnieni są następcy prawni Ireny Kusnerz. Wzywa się spadkobierców Ireny Kusnerz, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 121/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 121/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9.933 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Mierzęcin, w jednostce ewidencyjnej Dobiegniew – obszar wiejski, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 55/1 o pow. 0,0753 ha przejętej z dniem 26 kwietnia 2019 r. na własność Skarbu Państwa i w użytkowanie wieczyste PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na mocy decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 22 marca 2018 r. o numerze IB-I.747.8.2017.JRaj o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2020 roku, nr GN-I.7570.219.2019MZio. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości, przysługującym mu do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 141/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 141/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 185 zł (sto osiemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w gminie Grabów nad Pilicą w obrębie 0007 Dąbrówki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 35/1 o pow. 0,0064 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 r., nr 40/II/2018 znak: WI-II.747.2.8.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2019 r., o nr 1404/R/2019, znak: SPN-R.7570.145.59.2018.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 7 grudnia 2018 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 205/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 205/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 889 zł (cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów, obrębie 0008 Jasiorówka, oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 684/1 o powierzchni 0,0041 ha oraz nr 642/2 o powierzchni 0,0027 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 marca 2019 r. o numerze 17/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.15.2018.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2020 roku o numerze 2410/2020, znak: SPN-II.7570.5.2.2019.KG2. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 147/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 147/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 424 zł (czterysta dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Powiecie Ryckim, Gminie Stężyca, obręb geodezyjny 0013 Rokitnica Stara, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 244/1, o powierzchni 0,0015 ha i nr 549/1 o powierzchni 0,0009 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015 r., znak: IF.II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2016 r., znak GN-II.7570.19.28.2015.ZS). Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 147/21, 23.06.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 147/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 424 zł (czterysta dwadzieścia cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w Powiecie Ryckim, Gminie Stężyca, obręb geodezyjny 0013 Rokitnica Stara, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 244/1, o powierzchni 0,0015 ha i nr 549/1 o powierzchni 0,0009 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 14 lipca 2015 r., znak: IF.II.747.14.2014 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 2 marca 2016 r., znak GN-II.7570.19.28.2015.ZS). Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym do dnia 28 sierpnia 2015 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 314/21 24/06/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 314/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 152 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1410/1 o pow. 0,0024 ha, obręb 0002 Warka w Gminie Warka Miasto, województwo mazowieckie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 53/SPEC/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, znak WI-II.747.2.23.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom, (od km 38,800 do km 58,100) w zakresie szlaku Warka-Dobieszyn od km 57,600 do km 58,100 w ramach projektu POliŚ 5.13 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F)” FAZA II. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu",

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 345/21 26/07/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 345/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat licząc od dnia 13 lipca 2021 roku
- 16.494,20 zł (szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości 209/1920 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie ciechanowskim, w gminie Ciechanów, w obrębie 5 Chruszczewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, o powierzchni 0,2035 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabycie prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. znak WI.II.BGI.7047-K/196/09 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Stanisława Pieckowskiego albo osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 12 kwietnia 2010 roku przysługiwał im udział w wysokości 209/1920 we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie ciechanowskim, w gminie Ciechanów, w obrębie 5 Chruszczewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1, o powierzchni 0,2035 ha. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 50/21 27/08/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 50/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24 590 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3/1 o pow. 0,0249 ha, obręb ewidencyjny 4102 Dąbie, m. Szczecin, Województwo Zachodniopomorskie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku, nr AP-1.747.9-9.2018.JR, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie. Wzywa się spadkobierców Wojciecha oraz Katarzyny Wierzbickich - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn.akt I Ns 243/21 31/08/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 243/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 921,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 14/2 k.m. 56 o pow. 0,0166 ha, Województwo Śląskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00000928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przyznanego na rzecz Michaela Gutelmana jako dotychczasowemu współwłaścicielowi przedmiotowej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice ” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 440  31.08.2021r. (bezterminowo)

„ W sprawie o sygn. akt: VII Ns 440/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 2.325,00 (dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć 00/100) złotych przyznanej tytułem odszkodowania za nieruchomość położona w powiecie garwolińskim w gminie Trojanów w obrębie 0018 Prandocin, oznaczona jako działka nr 381/1, o łącznej powierzchni 0,0222 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na podstawie decyzji nr 384/III/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 października 2015 r. znak: WI-III.747.2.1.2015.MS o ustalenie lokalizacji linii kolejowych. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia 16 kwietnia 2016 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 292/21 31.08.2021r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 292/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 341.164,00 zł (trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w obrębie P-26, miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 124/10 o pow. 0,1187 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2019 r. znak: IR-I.747.6.2018IR-I.747.6.2018MM/Ast o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na wykonaniu robót na linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska – Lublinek od km 0,000 do km 7,140, realizowanej pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Prace na liniach kolejowych nr 14,811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola”. Kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości, przysługujący im do dnia 7 lutego 2019 r., tj. do dnia poprzedzającego dzień, w którym ww. nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 67/09, 06.09.2021 r.

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, pod sygnaturą II Ns 67/09, toczy się sprawa o likwidację niepojętego depozytu w wysokości 24.158,25 zł, do którego podjęcia uprawniona jest Magdalena Adamska Konrad. Wzywa się Magdalenę Adamską Konrad lub jej spadkobierców, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt”.p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 43/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 43/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.047,00 zł (tysiąc czterdzieści siedem złotych) na okres 10 lat z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2020 roku znak: SPN-II.7570.7.201.2016.MG2 orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego położonej w powiecie garwolińskiej, w gminie Trojanów, w obrębie 0018 Prandocin, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 380, o powierzchni 0,0100 ha. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym w dniu 14 lipca 2020 r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.” p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 204/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 204/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 948 zł (jeden tysiąc dziewięćset czterdzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Gminie Grabów nad Pilicą, obrębie 0001 Augustów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 550/1 o powierzchni 0,0066 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2018 r. o numerze 35/II/2018, znak: WI-II.747.2.9.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2019 roku o numerze 1223/R/2019, znak: SPN-R.7570.137.9.2018.BC. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu” p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 371/21, 06.09.2021 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 371/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił miastu stołecznemu Warszawie- Domowi Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.143,76 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi objęte umowami na pełnienie nadzoru inwestorskiego: umową nr 48/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., zmienioną aneksem nr 1 z dnia 7 sierpnia 2019 r. i umową nr 7DP/UM/14/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r., przysługującego spadkobiercom zmarłego wykonawcy Jerzego Wancerza, wskazując, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom zmarłego na każde żądanie po wykazaniu nabycia spadku poprzez złożenie prawomocnego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku bądź po przedstawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.p>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 423/21 28/09/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 423/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 77,47 zł (siedemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji obrębu 0041 Krowodrza, województwo małopolskie jako działki nr 880/1, 880/2 o łącznej pow. 0,0166 ha, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 roku, znak WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 482/21 22/10/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 482/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 603 zł (dwa tysiące sześćset trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, stanowiącą działkę nr 808/2 o powierzchni 0,0578 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., znak: WI – II. 747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1354/R/2021 z dnia 20 listopada 2020 r. o znaku SPN-R.7570.186.121.2018.BC. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 488/21 09/11/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 488/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 261,94 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie janowskim gminie Janów Lubelski, obręb 0009 Ruda, oznaczonej jako działka nr 2114/3 o powierzchni 0,0160 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego nr 13/19 z dnia 2 lipca 2019 r., znak: IF.I.7820.10.2018.MG o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek koniec obwodnicy Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ”, Część 2: odcinek realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce” obecnie „Janów Lubelski Północ” – węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lubelski Południe” z węzłami), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 22 marca 2021 r. o znaku GN-II.7570.18.288.2019.AW. Wzywa się wierzycielkę Karolinę Kędra – Królik do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 481/21, 17/11/2021 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 481/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 576 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, województwo mazowieckie stanowiącą działki nr 371/3 o pow. 0,0426 ha i nr 371/4 o pow. 0,0043 ha, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 88,108 do km 92,552 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowalnych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POliŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2021 roku, znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019). Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 625/21 18/01/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 625/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 137068 (sto trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 33/24 o pow. 0,0271 ha, obręb ewidencyjny 05-15, gmina Milanówek, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73/III/2015 z 30 marca 2015 roku, nr WI-III.747.2.4.2014.JS, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 655/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 655/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 143,63 zł (sto czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 87/1, o powierzchni 0,0271 ha, obręb Widok, gmina Chynów, powiat grójecki, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 października 2020 roku, znak: SPN-R.7570.101.55.2019.AB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 3 grudnia 2020 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa; Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 661/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 661/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2767 (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 40/3, o powierzchni 0,0274 ha, położoną w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto radom, obręb 0250 Krzewień, arkusz 203, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2021 roku, nr 343/R/2021, znak: SPN-R.7570.29.99.2019.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 2 lipca 2020 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa; Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 465/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 465/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5189746 (pięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 112/135, o powierzchni 2,2511 ha, obręb B-45 Łodź, województwo łódzkie, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 maja 2021 roku, znak: GN-I.7570.367.2019.MA, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym jej na dzień 13 lipca 2021 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa; Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 552/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 552/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 856 zł (tysiąc osiemset pięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 394/1 o pow. 0,0088 ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 roku znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019), stała się własnością Skarbu Państwa i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1355/R/2021 z dnia 20 listopada 2020 roku znak: SPN-R.7570.186.128.2018.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do tej nieruchomości”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 112/21 01/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 112/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 921,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie oznaczonej jako działka nr 14/2 k.m. 56 o pow. 0,0166 ha, Województwo Śląskie, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00000928/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach przyznanego na rzecz Georgesa Gutelmana jako dotychczasowego współwłaściciela przedmiotowej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 w prawie własności ww. nieruchomości, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65-Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu pn. „Prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice. Powyższa kwota ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt. 1 przysługującym w dniu 14 grudnia 2017r., w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 637/21 11/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 637/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49,35 zł (czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/6 o pow. 0,0006 ha, obręb ewidencyjny 0002 Bierwiecka Wola, gmina Jedlińsk, powiat radomski, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50/II/2020 z dnia 06 grudnia 2018 roku, WI-II.747.2.11.2018.MS/EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „ Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na 0odcinku Warka-Radom od km79,251 do km 88,108.”’. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 636/21 14/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 636/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2821,00 (dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden zł 00/100) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 129/1 o pow. 0,0172 ha, obręb położoną w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Janów, która została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50/SPEC/2019 z 06 maja 2019 roku, nr WI-II.747.2.21.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r., znak DLI-III.7620.24.2019.NT o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Okęcie - Radom. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 686/21 24/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 9/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20.525,00 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2773/36 o pow. 0,0488 ha, powstałej z podziału działki nr 339/36, k.m.5, obręb ewidencyjny Goczałkowice, gmina Goczałkowice-Zdrój, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00024475/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji nr 1/2018 Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice”. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Kazimierza Smolorza albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku posiadali tytuł prawny do opisanej wyżej nieruchomości w udziale wynoszącym 1/4 części po zmarłym Kazimierzu Smolorzu. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 9/22 24/02/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 9/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.548 zł (sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2074/6 o pow. 0,0537 ha, obręb ewidencyjny Zabrzeg, gmina Czechowice Dziedzice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00063054/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją nr 1/2018 Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska , etap I: linia E 65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice- Zebrzydowice”. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Henryka Wyczesanego albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku posiadali tytuł prawny do opisanej wyżej nieruchomości w udziale wynoszącym ½ części po zmarłym Henryku Wyczesanym. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 10/22 07/03/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 10/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 1 089,80 zł (jeden tysiąc osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału 4/40 w prawie własności nieruchomości położonej gminie Chybie, obręb Chybie, stanowiącą działkę nr 160/10 o pow. 0,0121 ha, Województwo Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BB1C/00013307/4, która to z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku, znak IFXIII.747.10.2017 , o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” oraz ostatecznej decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 roku, znak DLI.2.6620.5.2018.AN.24.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 639/21 07/03/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 639/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 815 zł (dziesięć tysięcy osiemset piętnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Janów, stanowiącą działkę nr 234/1 o pow. 0,0210 ha, Województwo Mazowieckie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50/SPEC/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, znak WI-II.747.2.21.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (LOT A,B,F) – Faza II”, w zakresie odcinka od km 45,0000 do km 54,900 stanowiącego szlak Chynów – Warka, wraz z podstacją trakcyjną Michalczew w km 49,800 oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 roku, znak DLI-III.7620.24.2019.NT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 387/20 08.03.2022

,,W sprawie o sygn. akt II Ns 387/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił miastu stołecznemu Warszawa na złożenie do depozytu sądowego kwoty 322,15 zł (trzysta dwadzieścia dwa złote piętnaście groszy) oraz dalszych odsetek bankowych naliczonych za okres od dnia 13 września 2020 r. do dnia złożenia środków do depozytu sądowego tytułem spadku po zmarłym w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie Januszu Aleksandrowiczu. Powyższa kwota depozytu ma być wydana osobom, które uzyskają stwierdzenie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmarłym Januszu Aleksandrowiczu.”-”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 724/12 08.03.2022

,,W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn.: II Ns 724/12, złożono do depozytu kwotę 38 097,14 zł, do której podjęcia uprawniony był Henryk Jagodziński ur. 07.06.1952 r. ostatnio zamieszkały w Warszawie przy ul. Iwickiej, zmarły 18.06.2002 r. i jego następcy prawni. Wzywa się zatem następców prawnych Henryka Jagodzińskiego, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu, po wykazaniu swojego następstwa prawnego”. ”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 25/22 08.03.2022r.

II Ns 25/22 dnia 08 marca 2022 r.„W sprawie o sygn. akt II Ns 25/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 690,00 zł (dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność użytkownika działki ogrodowej nr 20, znajdującej się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 822/1 o pow. 0,0008 ha, która powstała z podziału działki nr 822, położonej w gminie M. Gdynia, obręb nr 0026 (Śródmieście), której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca 2018 roku nr WI-X.747.1.1.2018.BK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”- obszar I: Okręg P6. Powyższa kwota ma być wydana następcom prawym Stanisława Jana Hubert”.;">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 752/12, 08.03.2022 r.

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn.: II Ns 752/12, złożono do depozytu kwotę 97 131,05 zł, do której podjęcia uprawniony jest Bogusław Wziątka ostatnio zamieszkały w Wilkowicach lub jego następcy prawni. Wzywa się zatem Bogusław Wziątka lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrał (odebrali) przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”. -

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  II Ns 723/12, 16.03.2022 r.  (6 miesięcy)

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn.: II Ns 723/12, złożono do depozytu kwotę 38 097,14 zł, do której podjęcia uprawniony był Stanisław Błażej Komorowski ur. 03.02.1944 r. ostatnio zamieszkały w Warszawie przy ul. Kochanowskiego, zmarły 31.05.2001 r. i jego następcy prawni. Wzywa się zatem następców prawnych Stanisława Błażeja Komorowskiego, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 751/12, 16.03.2022 r. (6 miesięcy)

: "W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 751/12, złożono do depozytu kwotę 147.300,67 zł, do której podjęcia uprawniony jest Henryk Laskowski ostatnio zamieszkały w Łomiankach lub jego następcy prawni. Wzywa się zatem Henryka Laskowskiego lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrał (odebrali) przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 721/12, 16.03.2022 r. (6 miesięcy)

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn.: II Ns 721/12, złożono do depozytu kwotę 184 831,60 zł, do której podjęcia uprawniony był Wiesław Zalewski ur. 08.02.1938 r. ostatnio zamieszkały w Warszawie przy ul. Wysockiego, zmarły 08.10.2003 r. i jego następcy prawni. Wzywa się zatem następców prawnych Wiesława Zalewskiego, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu, po wykazaniu swojego następstwa prawnego”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 554/21, 11.04.2022 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 554/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 244,00 zł (osiem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie radomskim, Gminie Jastrzębia, w obrębie 0014 Owadów, oznaczoną jako działki nr 370/3 o powierzchni 0,0444 ha, nr 370/4, o pow. 0,0032 ha i nr 838/1 o pow. 0,0462 ha której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2020 roku, znak: SPN-R.7570.186.102.2018.BC Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 660/21, 11.04.2022 r. 

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 660/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 459,20 zł (tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 20/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie radomskim, Gminie Jastrzębia, w obrębie 0014 Owadów, oznaczoną jako działki nr 354/1 o powierzchni 0,0418 ha i nr 856/1 o pow. 0,0687 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. znak: WI-II.747.2.14.2018. ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2021 roku, znak: SPN-R.7570.186.99.2018.BC w pkt 2e. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania, w szczególności następcom prawnym Leonardy Majczak”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 654/21, 11.04.2022 r. 

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 654/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.797,00 zł (trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Skawina, w obrębie 17, oznaczoną, jako działka nr 6012 o powierzchni 0,0026 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. o numerze 2/2019 znak: WI-IV.747.2.6.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2021 r., znak: WS-II.7570.32.2019.RG. Kwota ta ma być wypłacona podmiotowi, który wylegitymuje się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym jej do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa albo w inny sposób wykaże swoje uprawnienia do ww. odszkodowania”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 138/22 25/04/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 138/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 143,63 zł (sto czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Janów, stanowiącą działkę nr 87/1 o pow. 0,0271 ha, Województwo Mazowieckie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 51/SPEC/2019 z dnia 6 maja 2019 roku, znak WI-II.747.2.22.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIIŚ „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie-Radom (LOT A,B,F) – Faza II”, w zakresie odcinka od km 41,900 do km 45,000 stanowiącego stację Chynów, wraz z budową nastawni dysponującej w km 42,955” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 roku, znak DLI-III.7620.24.2019.NT . Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Marianny Maciak albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 21 czerwca 2019 roku posiadali tytuł prawny do nieruchomości wskazanej w pkt. l w udziale wynoszącym 1/32 części po zmarłej Mariannie Maciak Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 351/21, 26.04.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 351/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 97 030 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie P-26, miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 124/11, o pow. 0,0245 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 8 lutego 2019 r. o numerze 1/2019, znak: IR-I.747.6.2018IR-I.747.6.2018MM/Ast o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 stycznia 2021 roku, znak: GN-I.7570.350.2019.KK. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 635/21 26/04/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 635/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 149 (sto czterdzieści dziewięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 220, stanowiącą działkę nr 10/3 o pow. 0,0013 ha, która została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, znak WI-II.747.2.10.2018.EA , o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POliŚ 5.1-1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 roku znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 148/22 27/04/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 148/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 1.725,25 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości ¼ (jednej czwartej) o nieuregulowanym stanie prawnym, który należał do Michaliny Rachwał z domu Żmudy we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Skawina, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 552/1 w obrębie 16, o powierzchni 0,0068 ha, który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 26 marca 20220 roku decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak WI-IV.747.2.7.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Kwota depozytu w wysokości 1.725,25 zł (tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) ma być wydana spadkobiercom Michaliny Rachwał z domu Żmudy - osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 26 marca 2020 roku, przysługiwał im udział w wysokości ¼ (jednej czwartej) poprzednio należący do Michaliny Rachwał we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Skawina, w obrębie 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 552/1, o powierzchni 0,0068 ha. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 128/22  05.05.2022r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 128/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 513,00 zł (pięćset trzynaście złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działki nr 35/3 o pow. 0,0049 ha obręb Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 212, gmina Miasto Radom, powiat Miasto Radom, której prawo własności z mocy prawa, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 2 lipca 2020 przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Nr 32/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku, znak: WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 347/R/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., znak: SPN-R.7570.29.123.2019.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Zofii Zatorskiej lub innej osobie/osobom, które wykażą, że w dniu 2 lipca 2020 roku, posiadali tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 161/22 05/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 161/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 719,66 zł (siedemset dziewiętnaście złotych 66/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Pszczyna, obręb 0001 Pszczyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2055/7, o pow. 0,0054 ha powstałej z podziału działki nr 1752/7, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00036813/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 08 stycznia 2018 r., nr 1/2018, znak IFXIII.747.10.2017 dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice- Katowice Ligota, Tychy-(Czechowice Dziedzice) –(Zebrzydowice) – granica państwa z Czechami w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska , etap I: linia E 65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy-Czechowice Dziedzice- Zebrzydowice” oraz ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 16 kwietnia 2019 r. znak DLI.2.6620.5.2018.AN.24.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 634/21 05/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 634/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 486,40 zł (czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Jastrzębia, powiat radomski, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 354/1, o pow. 0,0418 ha i nr 856/1 o pow. 0,0687 obręb 0014 Owadów, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 10 grudnia 2018 r., nr 51/II/2018, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK dla inwestycji pod nazwą „ Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 88.108 do km 92.552 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak DLI.I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 43/22 05/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 43/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 31.682,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Otwock, powiat otwocki, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/1, o pow. 0,0138 ha, obręb 0098 Otwock, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 29 października 2015 r., nr 391/III/2015, znak WI-III.747.2.8.2015.MD dla inwestycji pod nazwą „ Budowa, przebudowa i rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej nr 7 odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, na odcinku Otwock-Lublin, odcinek Otwock-Pilawa od km 26,050 do km 31,427 ” oraz decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 08 lutego 2016 r., znak DLI.III.6620.43.2015.AK.5, NK:16413/16 utrzymującej w mocy w/w decyzję. Kwota depozytu ma być wydana osobie/osobom posiadającym tytuł prawny do ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 640/21 05/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 640/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1916,00 zł ( tysiąc dziewięćset szesnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 41/3 o pow. 0,00183 ha, obręb ewidencyjny 0290 Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 212, gmina Miasto Radom, powiat Miasto Radom, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „ Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 92,552 do km 100,850” oraz decyzją Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I 4620.10.2019); Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 622/21 05/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 622/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1706,51 zł (tysiąc siedemset sześć złotych 51/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Kraków Krowodrza, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 701/2, o pow. 0,0119 ha i nr 888/3 o pow. 0,0110 obręb 0041 Krowodrza, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 18 lutego 2015 r., nr 2/2015, znak WI-VI.747.1.7.2015.DM dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa linii Kolejowej nr 1333 na odcinku Kraków Mydlniki –Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – Obiekt 15”realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II. Odcinek Zabrze-Katowice-Kraków”oraz ostatecznej decyzji Ministra Infrastruktury i rozwoju z 30 lipca 2015 r. znak DOII.III.6620.10.2015.KS.6).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 628/21 06/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 628/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 15.352 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości ½ (jednej drugiej) o nieuregulowanym stanie prawnym, który należał do Stanisława Ochmańskiego we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Skawina, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2508/1 w obrębie 0017, o powierzchni 0,0194 ha, która objęta jest księgą wieczystą numer KR3I/00012125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie i który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 29 września 2020 roku decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. nr 2/2019 znak WI-IV.747.2.6.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 15.352 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) ma być wydana spadkobiercom Stanisława Ochmańskiego - osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 28 września 2020 roku, przysługiwał im udział w wysokości ½ (jednej drugiej) poprzednio należący do Stanisława Ochmańskiego we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Skawina, w obrębie 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2508/1, o powierzchni 0,0194 ha, która objęta jest księgą wieczystą numer KR3I/00012125/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 137/22 09/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 137/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 886 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości 3/24 (trzy dwudzieste czwarte) o nieuregulowanym stanie prawnym, który należał do Jadwigi Starzyńskiej we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 117/3 w obrębie 0032 Dzierzków 2, o powierzchni 0,0125 ha, która objęta jest jest księgą wieczystą numer RA1R/00116100/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 2 lipca 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 r. nr 32/SPEC/2019 znak WI-IV.747.210.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 886 zł (osiemset osiemdziesiąt sześć złotych) ma być wydana spadkobiercom Jadwigi Starzyńskiej - osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu w dniu 1 lipca 2020 roku, przysługiwał im udział w wysokości 3/24 (trzy dwudzieste czwarte) poprzednio należący do Jadwigi Starzyńskiej we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu, w obrębie 0032 Dzierzków 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/3, o powierzchni 0,0125 ha o powierzchni 0,0125 ha, która objęta jest księgą wieczystą numer RA1R/00116100/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn .akt VII Ns 119/22  17.05.2022r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 119/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24.076,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Mieście Stołecznym Warszawie w Dzielnicy Włochy, obręb 02-08-10 Warszawa Włochy, stanowiącą działkę nr 4/25 o pow. 0,0026 ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73/III/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WI-III.747.2.4.2014.JS, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa, remont linii kolejowej nr 447 na odcinku Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu :Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze””, stała się własnością Skarbu Państwa, i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3509/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: SPN-II.7570.31.10.2015.MG2. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 532/21  17.05.2022r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 532/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.483,00 zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt trzy złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Skawina, w obrębie 17, oznaczoną jako działka nr 6011 o pow. 0,0017 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: WI-IV.747.2.6.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 94 od km ok. 16+100 do km ok 21+536 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Zachodnia w km ok 17+680 linii kolejowej nr 94 i przebudową stacji Podbory Skawińskie w km 19+420 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowaną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów-Skawina-Oświęcim”, która stała się ostateczna od dnia 29 września 2020 r. na mocy decyzji Ministra Rozwoju, znak: DLI-III.7620.7.2019.KM.11. i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2021 r., znak: WS-II.7570.31.2019.RG. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 136/22 19/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 136/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 795 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 213, stanowiącą działkę nr 9/3 o pow. 0,0139 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, znak WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92,552 DO KM 100,850 W RAMACH ZADANIA PN. „Opracowanie projektów budowalnych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POliŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)”” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 roku, znak DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019). Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 114/22, 23.05.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 114/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 35 188,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Mieście Stołecznym Warszawie, w Dzielnicy Włochy, obręb 02-08-10 Warszawa Włochy, stanowiącą działkę nr 4/29 o pow. 0,00380 ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73/III/2015 z dnia 30 marca 2015 r., znak: WI-III.747.2.4.2014.JS, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, stała się własnością Skarbu Państwa, i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3507/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: SPN-II.7570.31.8.2015.MG2. Powyższa kwota ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości opisanej w pkt 1”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 256/22 25/05/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 256/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 1738,41 zł (tysiąc siedemset trzydzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość gruntową położonej w powiecie Białystok, w gminie Białystok, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 494/4 w obrębie 0007 Ścianka, o powierzchni 0,0047 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 17 marca 2020 roku decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2020 r. znak AB-IV.747.2.11.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 1.738,41 zł (tysiąc siedemset trzydzieści osiem złotych czterdzieści jeden groszy) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 16 marca 2020 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie Białystok, w gminie Białystok, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 494/4 w obrębie 0007 Ścianka, o powierzchni 0,0047 ha objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku nr WG-III.7570.499.2020.WA. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 540/21  26.05.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 540/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 23.886,00 (dwadzieścia trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, arkusz 204, stanowiącą działkę nr 131/5 o pow. 0,2051ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019r znak: WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020r., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019), stała się własnością Skarbu Państwa, i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 345/R/2021 z dnia 23 lutego 2021, znak: SPN-R.7570.29.115.2019.BC, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 658/21, 30.05.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 658/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenia na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 5 675 zł (pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 212, stanowiącą działkę nr 48/3 o pow. 0,0542 ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 r., znak WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019), stała się własnością Skarbu Państwa i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 351/R/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. znak: SPN-R.7570.29.137.2019.BC. Powyższa kwota ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości opisanej w pkt 1”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 202/22 03/06/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 202/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1 545,00 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, obręb 0016 Łachów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 526/8, o pow. 0,0246 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 03 września 2020 r., nr XXXII/2020, znak IR.II.746.16.2020 dla inwestycji pod nazwą „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca-Włoszczowa Północ” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 29 lipca 2021 r. znak DLI-II.7620.16.2020.EŁ.9. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 117/22, 09.06.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 117/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2595,50 zł (dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., nieruchomość położoną Gminie Strumień, obręb: Zabłocie, oznaczoną jako działka nr 1500/6 o powierzchni 0,0286 ha, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie prowadzi księgę wieczystą o nr BB1C/00017823/5, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 października 2021 roku, nr IFVIII.7570.9.170.2018, wskazując że kwota depozytu ma być wydana Edwardowi Zygmie lub osobie, która wykaże się tytułem prawnym po Edwardzie Zygmie w udziale wynoszącym ½ prawa własności nieruchomości przysługującym na dzień 15 kwietnia 2019 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 254/22 20/06/2022

„W sprawie o sygn. akt I Ns 254/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 387,50 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie białostockim, gminie Łapy, obręb Uhowo, stanowiącą działkę nr 67/12 o pow. 0,0005 ha, Województwo Podlaskie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 18 lutego 2020 roku, znak AB-IV.747.3.4.2019.ECh, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Jadwigi Piotrowskiej albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 09 marca 2020 roku posiadały tytuł prawny do nieruchomości wskazanej w pkt. l w udziale wynoszącym 1/2 części po zmarłej Jadwidze Piotrowskiej. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 257/22 20/06/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 257/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 376 (trzysta siedemdziesiąt sześć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie wysokomazowieckim, gminie Nowe Piekuty, obręb 0005 Jabłoń Kościelna, stanowiącą działkę nr 179/2 o pow. 0,0027 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku, znak AB-IV.747.2.12.2019.NK, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 245/22 21/06/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 245/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400,75 zł (czterysta złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na okres l0 lat na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie wołomińskim, gminie Kobyłka, obręb 0044-44, stanowiącą działkę nr 39/5 o pow. 0,0124 ha, województwo mazowieckie, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 107/SPEC/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku, znak WI-I.747.2.3.2019.BGI, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego w Kobyłce Ossów polegająca na budowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 6 Zielonka-Kuźnica Białostocka, w km około 17,228 tej linii, w ciągu drogi stanowiącej połączenie ulicy Jasińskiego z ulicą Poniatowskiego, w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km około 17,566 linii kolejowej nr 6, stanowiąca uzupełnienie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa-Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa-Rembertów-Tłuszcz (Sadowne), realizowana w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne-Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa-Rembertów-Sadowne ” wraz z decyzją Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2020 roku, znak DLI-I.7620.5.2019.SG.13. Kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Krzysztofa Kaflika albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 8 czerwca 2020 roku posiadały tytuł prawny do nieruchomości wskazanej w pkt. l w udziale wynoszącym ½ części po zmarłym Krzysztofie Kafliku. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 246/22 22/06/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 246/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty - kwoty 10.576,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) stanowiącej odszkodowanie za udział w wysokości 1/2 (jedna druga), który należał do Alicji Lechowicz we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie wołomińskim, gminie Kobyłka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 39/5 w obrębie 0044-44, o powierzchni 0,0124 ha, który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 9 czerwca 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. nr 107/SPEC/2019 znak WI-IV.747.2.3.2019.BG1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości depozytu w wysokości 10576,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) ma być wydana spadkobiercom Alicji Lechowicz - osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 8 czerwca 2020 roku, przysługiwał im udział w 1/2 (jedna druga), który należał do Alicji Lechowicz we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie wołomińskim, gminie Kobyłka, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 39/5 w obrębie 0044-44, o powierzchni 0,0124 ha, objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2020 roku nr SPN-II.7570.20.27.2.2019.KK3. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 185/22   23.06.2022r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 185/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 345,00 zł (trzysta czterdzieści pięć złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 125/2, o powierzchni 0,0005 ha, obręb 0015 Dmochy-Glinki, powiat wysokomazowiecki, gmina Czyżew, której prawo własności z mocy prawa, z dniem 17 października 2019 roku przeszło na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2019 r. znak: AB-IV.747.2.5.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie/osobom, które wykażą, że do dnia 8 czerwca 2020 roku, posiadały tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 311/20, 06.07.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 311/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 62.261,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach, obręb: Bogucice-Zawodzie, oznaczonej jako działka nr 203/1 k.m. 42 o powierzchni 0,0192 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr tom 2 karta 67 Bogucice prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 15 grudnia 2017 roku na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego, na mocy decyzji nr 1/2017 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., znak sprawy IFVIII.7570.17.38.2017. Kwota depozytu ma zostać wydana dotychczasowemu współwłaścicielowi nieruchomości w udziale ½, tj. Zysli Szpigelman lub innej osobie lub osobom, jeżeli wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym im do dnia 15 grudnia 2017 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 40/22  19.07.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 40/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Waraszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 44.323,00 zł (czterdzieści cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 00/100) tytułem wykonania zobowiązania wnioskodawcy wynikającego z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r., znak SN-VII.7570/170/2021.8 sprostowanej postanowieniem z dnia 26 listopada 2021 r., znak SN-VII.7570.170.2021.8 orzekającej o ustaleniu odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 13/2 o pow. 0,0149 ha, arkusz mapy 26, obręb Kobylepole, woj. Wielkopolskie, zapisanej w KW NR PO2P/00085597/1, PROWADZONEJ PRZEZ Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, wskazując, że kwota złożona do depozytu powinna zostać wypłacona w 9 częściach, tj.
- na wniosek spadkobierców Franciszka Horemskiego w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Marii Kujawy w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Feliksa Horemskiego w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Wiktorii Gałkowskiej w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Stefana Horemskiego w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Antoniego Horemskiego w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Marty Grzybek w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Weroniki Merek w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
- na wniosek spadkobierców Pelagii Horemskiej w części wynoszącej 4.924,78 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 78/100),
po przedstawieniu przez powyższych spadkobierców dowodów potwierdzających nabycie spadku po osobach wyżej wymienionych”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 100/22   19.07.2022r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 100/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 1.147,17 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści siedem złotych 17/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, stanowiącą działki nr 14/3 o pow. 0,0177 ha(arkusz 203), nr 82/3 o pow. 0,0061 (arkusz 203), nr 51/3 o pow. 0,0007 ha (arkusz 203), nr 66/3 o pow. 0,0206 ha (arkusz 204), które na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019r znak: WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020r., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019), stały się własnością Skarbu Państwa, i za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 805/R/2021 z dnia 31 maja 2021 r., znak SPN-R.7570.29.83.2019, w pkt. 2c, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 293/21  21.07.2022r.    (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 293/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 922,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote) przyznanej na rzecz Sławomira Bugajewskiego na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie ciechanowskim, w gminie Regimin, w obrębie 14 Pawłowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/1, o powierzchni 0,0501ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2009r., znak: WI.II.BG.7047-K/196/09 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu ma być wydana Sławomirowi Bugajewskiemu lub jego następcom prawnym legitymującym się prawomocnym dokumentem potwierdzającym następstwo prawne, i posiadającym tytuł prawny do nieruchomości opisanej powyżej, przysługujący do dnia 12 kwietnia 2010r tj. do dnia, w którym decyzja o nabyciu w/w nieruchomości przez Skarb Państwa stała się ostateczna. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 365/21 21/07/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 365/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 23 czerwca 2022 roku, kwoty1 032,17 zł (jeden tysiąc trzydzieści dwa złote i siedemnaście groszy), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 57 z dnia 16 lutego 2017 roku, znak WS-II.7570.1.642.2015.KJ, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Krakowie, w obrębie 0041 Krowodrza, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 701/2 i 888/3 o łącznej powierzchni 0,0229 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak WI-VI.747.1.7.2015.DM o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki-Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200-Obiekt 15” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 265/22, 25.07.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 265/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 18.678,30 zł (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Katowicach, obręb: Bogucice-Zawodzie, oznaczonej jako działka nr 203/1 k.m. 42 o powierzchni 0,0192 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr tom 2 karta 67 Bogucice prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 15 grudnia 2017 roku na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego, na mocy decyzji nr 1/2017 Wojewody Śląskiego z dnia 8 czerwca 2017 r., znak: IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., znak sprawy IFVIII.7570.17.38.2017; wskazać, że kwota depozytu ma zostać wydana dotychczasowemu współwłaścicielowi nieruchomości w udziale 3/20, tj. Wolfa Buchwajca (Buchwajc) lub innej osobie lub osobom, jeżeli wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym im do dnia 15 grudnia 2017 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa;Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 281/22 25/07/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 281/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24 916 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset szesnaście) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Warka Miasto, obręb 0002 Warka, stanowiącą działkę nr 4601 o pow. 0,1511 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 54/SPEC/2019 z dnia 13 maja 2019 roku, znak WI-I.747.1.2019.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie – Radom (od km 38,800 do km 58,100), w związku z realizacją projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – faza II”, w zakresie odcinka od km 54,900 do km 57,600 stanowiącego stację Warka, wraz z budową nastawni Warka”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 526/20 25/07/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 526/20 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 30 maja 2022 roku, kwoty 43.582,70 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020 roku, znak IFVIII.7570.17.38.2017, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz Józefa Szenberga za udział wynoszący 7/20 (siedem dwudziestych) części we współwłasności nieruchomości położonej w Katowicach, obręb Bogucice-Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 203/1 o powierzchni 0,0192 ha, powstałą z działki o nr 203 k.m. 42, objętą księgą wieczystą tom 2 karta 67 Bogucice, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2017 z dnia 08 czerwca 2017 r., znak IFXIII.747.27.2016 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Zadanie Nr 2 – Odcinek Katowice Szopienice Południowe – Katowice” w ramach projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 pn. „Modernizacja linii kolejowej E65 – Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i budowie linii kolejowych nr 1 od km 312,200 do km 318,686 (stacja Katowice), nr 138 od km 26,253 do km 33,286 (stacja Katowice), nr 139 na odcinku od km 0,070 (stacja Katowice) do km 2,010 oraz linii nr 656 od km 0,025 do km 2,261 wraz z przebudową elementów infrastruktury technicznej i kolejowej realizowanego w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 361/22 27/07/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 361/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 734 (siedemset trzydzieści cztery) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska, stanowiącą działkę nr 7/2 o pow. 0,0073 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, znak WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POliŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinku Warka-Radom (LOT C, D, E)”” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 roku., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 333/22 27/07/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 333/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 33 954 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w gminie Katowice, obręb Dz. Ligota, stanowiącą działkę nr 23/1 o pow. 0,0223 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku, znak IFXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i remontu układu towarowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice-Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 I E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 282/22 03/08/2022

„W sprawie o sygn. akt I Ns 282/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do
depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 2 675,52 zł stanowiącej odszkodowanie
za udział w nieruchomości o nr księgi wieczystej Bil B/00235293/4 w wysokości 652/5659,
związanym z własnością lokalu mieszkalnego, który należał do Barbary Małgorzaty Płońskiej, położonej w powiecie białostockim, w gminie Łapy, w obrębie 0002 Łapy II, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 230/165 o powierzchni 0.0147 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem użytkowania wieczystego przez PKP Polskie S.A. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. znak: AB-IY.747.2.12.2019. NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 2 675,52 zł ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości o nr księgi wieczystej BI1B/00235293/4 w wysokości 652/5659, związanym z własnością lokalu mieszkalnego, który należał do Barbary Małgorzaty Płońskiej, która to nieruchomość jest położona w powiecie białostockim, w gminie Łapy, w obrębie 0002 Łapy II, oznaczono jest w ewidencji gruntów jako działka nr 230/165 o powierzchni 0.0147 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem użytkowania wieczystego przez PKP Polskie S.A. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. znak: AB-IV.747.2.12.2019. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 259/22, 08.08.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 259/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 16 641 zł (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0008 Lesiów, stanowiącej działkę nr 899, o pow. 0,0400 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o numerze 51/II/2018, znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/R/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, znak: SPN-R.7570.186.14.2018.AM. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 258/22, 08.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 258/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 2 429 zł (dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0008 Lesiów, stanowiącej działkę nr 152/7, o pow. 0,0351 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o numerze 51/II/2018, znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 454/R/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, znak: SPN-R.7570.186.22.2018.AM. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 662/21, 08.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 662/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 2 868 zł (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, arkusz 204, stanowiącej działkę nr 59/3, o pow. 0,0128 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 r. o numerze 32/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 344/R/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku, znak: SPN-R.7570.29.108.2019.BC. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 355/22 09/08/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 355/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15,00 zł (piętnaście złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie ostrołęckim, gminie Baranowo, jednostce ewidencyjnej 14151_2, obręb 0027 Rupin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 279/2, o pow. 0,0006 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 12 lipca 2021 r., nr 74/SPEC/2021, znak WI.I.747.2.2.2021.IK1 dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” oraz ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z 12 kwietnia 2022 r. nr 122/O/2022. Kwota depozytu ma być wydana osobie/osobom posiadającym tytuł prawny do ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 375/22 10/08/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 375/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 551 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1028, o pow. 0,0107 ha obręb 0008 Lesiów, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 10 grudnia 2018 roku, nr 51/II/2018, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 88,108 do km 92,552 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POliŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 roku, znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019). Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 480/21 10/08/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 480/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 51 zł (pięćdziesiąt jeden złotych) stanowiącej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 804/1 w obrębie 0014 Owadów, o powierzchni 0,007 ha, która nie jest objęta księgą wieczystą, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 21 lutego 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. nr 51/II/2018 znak WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 51 zł (pięćdziesiąt jeden złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu w dniu 20 lutego 2020 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, w obrębie 0014 Owadów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 804/1, o powierzchni 0,0007 ha, która nie jest objęta księgą wieczystą. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII 67/21  11.08.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 67/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 12.152,00 zł (dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa 00/100 złotych) tytułem zobowiązania wnioskodawcy wynikającego z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2020 r., sygn. GN-2.7570.201.2019.MK.orzekajacej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość, oznaczoną jako działka nr 8/4, o pow. 0,0417 ha, obręb 0023 Ziemomyśl gm. Dolice, przyjętą na własność Skarbu Państwa z dniem 6 grudnia 2018r., wskazując, że kwota depozytu powinna zostać wydana:
- C&S Holding A/S z siedzibą w Mariager (Dania), pod warunkiem udokumentowania, że roszczenie C&S Holding A/S z siedzibą w Mariager (Dania), zabezpieczone hipoteką umowną łączną na sumę 1.168.850,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100złotych), wpisaną w Dziele IV księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie nr SZ2T/00032707/9, istnieje w wysokości nie niższej niż kwota 12.152,00 zł;
- NORDEA BANK DANMARK A/S z siedzibą w Randers (Dania), pod warunkiem łącznego udokumentowania, że:
a) roszczenie C&S Holding A/S z siedzibą w Mariager (Dania), zabezpieczone hipoteką umowną łączną na sumę 1.168.850,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100złotych), wpisaną w Dziele IV księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie nr SZ2T/00032707/9 wygasło,
b) roszczenie NORDEA BANK DANMARK A/S z siedzibą w Randers (Dania) zabezpieczone hipoteką umowną łączną na sumę 34.900.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy 00/100 złotych), wpisaną w Dziale IV księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie SZ2T/00032707/9, istnieje w wysokości nie niższej niż kwota 12.152,00 zł;
- Ziemomyśl Sp. z o.o. z siedzibą w Karsku, KRS 0000392214, pod warunkiem łącznego udokumentowania, że:
a) roszczenie C&S Holding A/S z siedzibą w Mariager (Dania), zabezpieczone hipoteką umowną łączną na sumę 1.168.850,00 zł(jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100złotych), wpisaną w Dziele IV księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie nr SZ2T/00032707/9 wygasło,
b) roszczenie NORDEA BANK DANMARK A/S z siedzibą w Randers (Dania) zabezpoeczone hipoteka umowną łączną na sumę 34.900.000,00 zł(trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy 00/100 złotych) wpisaną w Dziale IV księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie SZ2T/00032707/9, wygasło.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 186/22  11.08.2022r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 186/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu
sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 1.807,00 zł (jeden tysiąc osiemset siedem złotych 00/100) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo, w obrębie 0035 Średnica-Maćkowięta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 169/2 o powierzchni 0,0109 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A . na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. znak: AB-IV.747.2.12.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując, że kwotę depozytu sądowego ma być wypłacona osobom posiadającym tytuł prawny do wskazanej nieruchomości przysługujący im do dnia 9 czerwca 2020 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 280/22 26/08/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 280/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.974,14 zł (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote czternaście groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Warka Miasto, obręb 0002 Warka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1515/8, o pow. 0,0191 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 09 maja 2019 r., nr 53/SPEC/2019, znak WI-II.747.2.23.2018.ZK dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie szlaku Warszawa-Dobieszyn. Kwota depozytu w wysokości 743,52 zł ma być wydana Waldemarowi Karolowi Kiszkowskiemu; w wysokości 743,52 zł spadkobiercom Heleny Szypulskiej; w wysokości 743,52 zł spadkobiercom Stanisława Kowalczyka; w wysokości 371,79 zł spadkobiercom Eleonory Całko oraz w wysokości 371,79 zł spadkobiercom Krystyny Wawok albo osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 26 czerwca 2019 roku posiadali tytuł prawny do opisanej wyżej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 137/22, dnia 29.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 137/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 40 227,00 zł (czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gminie Pszczyna, obręb: 0006 Piasek, oznaczonej jako działki nr 4424/92 o powierzchni 0,0220 ha i nr 4422/92 o powierzchni 0,0050 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadził księgę wieczystą nr KA1P/00012818/1, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2019 roku na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego, na mocy decyzji nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 sierpnia 2021 r., znak sprawy IFVIII.7570.11.196.2019. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1 stanowiącej własność zmarłej Łucji Andrzejak jako dotychczasowej właścicielki, przysługującym im na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 15 kwietnia 2019 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 262/22, dnia 29.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 262/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3 933,00 zł (trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działki o numerach: 4589/1 o pow. 0,0032 ha, 4589/3 o pow. 0,0049 ha, 4588/3 o pow. 0,0022 ha obręb Tarnawa Dolna jedn. ewid. Zembrzyce, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 18 stycznia 2012 roku na rzecz Skarbu Państwa, na mocy decyzji nr 2/2011 Wojewody Małopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r., znak: WI.VI.DM.747-1-6-11 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2022 r., znak sprawyWS-II.7570.1.10.2012.BST. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1 przysługującym im na dzień ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 18 stycznia 2012 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 325/22, 31.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 325/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 977 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieruchomości położonej w Gminie Zebrzydowice, obręb: Kończyce Małe, oznaczoną jako działka nr 808/5 o powierzchni 0,0717 ha, powstałą z podziału działki nr 808/1, zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00006139/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 16 kwietnia 2019 roku na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego, na mocy decyzji nr 1/2018 Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 października 2021 r., znak sprawy IFVIII.7570.9.184.2018; wskazać, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, jeżeli wykażą się tytułem prawnym po zmarłej Marii Irenie Kuli do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym im do dnia 15 kwietnia 2019 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 298/22, dnia 31.08.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 298/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 437 (czterysta trzydzieści siedem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości oznaczonej jako działka nr 234/3 o pow. 0,0020 ha, obręb Czechów, jednostka ewidencyjna Santok, zapisanej w KW nr GW1G/009560/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 23 lutego 2022 roku, nr: GN-I.7570.179.2021.MZio wskazując że kwota ma być wydana w dwóch częściach tj. na wniosek spadkobierców Stanisława Woch w części wynoszącej 414 (czterysta czternaście) złotych; na wniosek spadkobierców Roberta Woch w części wynoszącej 23 (dwadzieścia trzy) złote; jeżeli spadkobiercy przedstawią dowody potwierdzające nabycie spadku na dzień 30 marca 2022 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 293/22  05.09.2022r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 293/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 237,00 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, stanowiącą działkę nr 123/1 o pow. 0,0063 ha, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019) stała się własnością Skarbu Państwa, i za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 439/R/2021 z dnia 19 marca 2021 r., znak: SPN-R.7570.186.41.2018.AM. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom posiadającym tytuł prawny do opisanej nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 163/22, dnia 09.09.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 163/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 145,83 zł (sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo, w obrębie 0034 Średnica-Jakubowięta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78/4, o powierzchni 0,0058 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: AB-IV.747.2.12.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lutego 2021 roku, znak: WG-III.7570.664.2020.WA. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 162/22, 12.09.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 162/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 551,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Szepietowo, w obrębie 0031 Szymbory-Andrzejowięta, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 19/2, o powierzchni 0,0039 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem przez PKP Polskie Linie Kolejowe spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak: AB-IV.747.2.12.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku, znak: WG-III.7570.685.2020.AS. Kwota ta ma być wypłacona osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. opisanej nieruchomości przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 376/22 13/09/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 637/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30.992,00 zł (trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 155 o pow. 0,5200 ha, obręb ewidencyjny 0008 Lesiów, gmina Jastrzębia, powiat radomski, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na 0odcinku Warka-Radom od km 88,108 do km 92,552.”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 179/22, dnia 15.09.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 179/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5 095,00 zł (pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim w Gminie Warka Miasto w obrębie 0002 Warka, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 416/1 o pow. 0,0046 ha, której własność przeszła z mocy prawa z dniem 23 lipca 2019 roku na rzecz Skarbu Państwa, na mocy decyzji nr 54/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 maja 2019 r., znak: WI-I.747.2.1.2019.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2020 r., znak sprawy SPN-R.7570.52.24.2019.AB. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości wskazanej w pkt 1, przysługującym im na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 22 lipca 2019 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 279/22 20/09/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 279/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat kwoty w wysokości 130,17 zł (sto trzydzieści złotych i siedemnaście groszy) przyznanej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 03 listopada 2020 roku, znak WG-III.7570.500.2020.PT, zmienionej decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., znak WG-III.7570.500.2020.PT – tytułem odszkodowania za udział w wysokości 4/24 (cztery dwudzieste czwarte) części w nieruchomości położonej w powiecie Białystok, w gminie Białystok, obręb 0007 Ścianka, oznaczonej jako działka nr 709/5, o powierzchni 0,0004 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2020 r., znak AB-IV.747.2.11.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej realizowanej w ramach projektu pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”, polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 6 (E75), w km 172,825-178,500 (Odcinek G- Stacja Białystok) na działkach położonych w Białymstoku, woj. podlaskie oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zmienionej ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 09 września 2020 r., znak AB-IV.747.5.2020.NK. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do udziału 4/24 części w ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 255/22 20/09/2022 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 255/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat kwoty w wysokości 2.005 zł (dwa tysiące pięć złotych) przyznanej ostateczną decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku, znak WG-III.7570.686.2020.AS, tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Sokoły, obręb 0008 Dworaki Staśki, oznaczoną jako działka nr 81/2 o powierzchni 0,0044 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r., znak AB-IV.747.2.12.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej realizowanej w ramach projektu pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew-Białystok”, polegającej na przebudowie linii kolejowej nr 6 (E75), w km 129,100÷129,298,129,374÷136,200,136,222÷141,050,141,120÷151,740 oraz 151,775÷152,030 (Odcinek D- Szlak Szepietowo-Łapy) na działkach położonych w gminach: Szepietowo, Nowe Piekuty, Sokoły, Poświętne, Lapy, woj. podlaskie oraz zatwierdzeniu podziału nieruchomości, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sprostowanej postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 01 czerwca 2020 r., znak AB-IV.747.2.12.2020.NK. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 143/22  28.09.2022r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 143/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 5218,50 zł pięć tysięcy dwieście osiemnaście 50/100 złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Katowice, obręb: Ligota, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 24/1, powstałą z podziału działki nr 24, o powierzchni 0,0037 ha, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00002258/9, przyznanego na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 29 października 2021r. znak IFVIII.7570.11.36.2019, wskazując, że kwotę depozytu sądowego ma być wypłacona osobie lub osobom, które przedstawią tytuł prawny do udziału wynoszącego 1/6 części w przedmiotowej nieruchomości, stanowiącej własność Ryszarda Konrada Czoika, na dzień 15 kwietnia 2019r., tj. na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2018r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, znak IFXIII.747.10.2017”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 246/22  28.09.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 246/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 7.249,00 zł (siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć 00/100 złotych) tytułem zobowiązania wnioskodawcy wynikającego z decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022r., sygn.. SN-VII.7570.238.2019.13, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które udokumentują, że w dniu 22 lutego 2019r., tj. w dniu, w którym decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr 1/2018 z dnia 15 lutego 2018r., znak IR-III.747.5.2017.6 stała się ostateczna, posiadali tytuł prawny do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: działka nr 2 o powierzchni 0,0069ha, ark. mapy 12, obręb 0024 Psarskie, Miasto Poznań, województwo wielkopolskie”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 239/22  24.10.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 239/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 2.189,00-zł (dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za niezabudowaną nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 1407/2, o pow. 0,0027ha, położoną w obrębie Rzezawa, jedn. ewid. Rzezawa, ustalonego w oparciu o decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 18 marca 2022r, znak: WS-II.7570.1.255.2013.BST, która przeszła na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 4/2012 znak: WI-VIII.747.3.7.2012 z dnia 24 sierpnia 2012r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 291/22  24.10.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 291/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 2.576,00 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną jako działka nr 417/1, o pow. 0,0633 ha, położoną w obrębie Owadów, jedn. ewid. Owadów, ustalonego w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018r, znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK, która przeszła na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/R/2021 znak: SPN-R.7570.186.63.2018AM z dnia 19 marca 2021r., wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowych nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 382/22, dnia 7.11.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 382/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 696,00 (sześćset dziewięćdziesiąt sześć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. nieruchomości położonej w Gminie Tarnów, obręb: Wola Rzędzińska, oznaczone jako działki nr 1608/11 o powierzchni 0,0020 ha, obręb 0011, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 roku, nr WS-II.7570.1.252.2014.JB, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 21 lipca 2014 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 415/22  10.11.2022r. (bezterminowo)

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VII Ns 415/22 zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat sumy pieniężnej w wysokości 14336 (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć) złotych tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 r., nr IFVIII.7570.9.109.2018 za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Gminie Zebrzydowice, obręb Kończyce Małe, oznaczonej jako działka nr 654/1 o powierzchni 0,0094 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że na dzień 15 kwietnia 2019 r. tj. na dzień poprzedzający dzień, w którym decyzja Wojewody Śląskiego nr 1/2018 r. z dnia 8 stycznia 2018 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, miały tytuł prawny do ww. nieruchomości. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 159/22  28 11.11.2022r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt I Ns 159/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty3.704,00 zł (trzy tysiące siedemset cztery złote) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4/24 o pow. 0,0004 ha, obręb ewidencyjny 02-08-10 Warszawa, dzielnica Włochy, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 73/III/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, znak:WI-III.747.2.4.2014.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa remont linii kolejowej nr 447 na 0odcinku Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki- prace przygotowawcze””. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 438/22    28.11.2022 r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt I Ns 438/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 15.272,00 zł (piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote i 00/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Zebrzydowice, w obrębie Kończyce Małe, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 654/12 o pow. 0,0749 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa w z dniem 16 kwietnia 2019 roku na mocy decyzji Wojewody Śląskiego Nr 1/2018, znak IFXIII.747.10.2017, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice-Katowice-Ligota, Tychy-(Czechowice-Dziedzice), (Zebrzydowice)-granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pod nazwą „ Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin- Katowice-Tychy- Czechowice-Dziedzice-Zebrzydowice ”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., IFVIII.7570.9.180.2018; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 421/21  02.12.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 421/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 574,00 zł pięćset siedemdziesiąt cztery złote) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 860/1 o pow. 0,0083 ha obręb 0014 Owadów, która na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku znak: WI-II.747.2.14.2018.K o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 roku znak DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I4620.2.2019) stała się własnością Skarbu Państwa, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1350/R/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku znak”SPN-R.7570.186.98.2018.BC. Kwota depozytu ma być wypłacona osobie, która wykaże, że w dniu 10 grudnia 2018 roku posiadała tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 528/21  02.12.2022r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 528/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10576,00 (dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania za udział ½ w nieruchomości gruntowej położonej w powiecie wołomińskim w gminie Kobyłka w obrębie 0044-44 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/5 o powierzchni 0,0124 ha, którego własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku znak: WI-I.747.2.3.2019.BGI o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 09 czerwca 2020 roku znak: DLI-I.7260.5.2019.SG.13. Kwota depozytu ma być wypłacona uczestnikom Agnieszce Kośmider, Andrzejowi Kośmider, ich spadkobiercom ewentualnie następcom prawnym jeżeli się zgłoszą i wykażą swoje uprawnienia”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 416/22, dnia 5.12.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 416/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 10 179,35 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jedlińsk, obręb 0020 Lisów, stanowiącej działkę nr 496/4, o pow. 0,2300 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2018 r. o numerze 50/II/2018, znak: WI-II.747.2.11.2018.MS/EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 września 2020 r., znak: DLI-I.7620.1.2019.SG.13 (DLI-I.4620.1.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona w punkcie 2. lit. c decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1909/R/2021 z dnia 26 listopada 2021 roku, znak: SPN-R.7570.185.36.2018.BC, to jest spadkobiercom Leszka Grzegorczyka. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w szczególności spadkobiercom Leszka Grzegorczyka. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 406/22, dnia 05.12.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 406/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 496 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień (ark. 203), stanowiącej działkę nr 76/3, o pow. 0,0068 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 r. o numerze 32/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r., znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 583/R/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, znak: SPN-R.7570.29.75.2019.AM. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 112/22, 0dnia 05.12.2022 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 112/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 1 446 304,00 zł (jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Mieście Stołecznym Warszawie w Dzielnicy Włochy, obręb 02-08-10 Warszawa Włochy stanowiącej działkę nr 4/8, o pow. 0,1512 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o numerze 73/III/2015, znak: WI-III.747.2.4.2014.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3512/ 2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, znak: SPN-II.7570.31.13.2015.MG2. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 407/22, dnia 08.12.2022 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 407/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2063 (dwa tysiące sześćdziesiąt trzy) złote na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa nieruchomości położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0030 Dzierzków (ark.45), stanowiącą działkę nr 5/8 o pow. 0,0179 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa z dniem 2 lipca 2020 r., na mocy decyzji nr 32/SPEC/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2021r., znak: WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 r. znak:DLI-I.7620.4.2019.SG.7, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 581/R/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r., znak sprawy SPN-R.7570.29.49.2019.AM, wskazując, że kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym im na dzień 2 lipca 2020 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 553/22, dnia 04.01.2023 r. 

„W sprawie o sygn. akt I Ns 553/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 10 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 54.526,00 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3315/5 o pow. 0,0591 ha, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne, miasta Krosno, , która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego nr 1/21 z dnia 28 czerwca 2021 roku, znak: N-VIII.747.2.1.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko na odcinku od km 69+700 do km 72+100 wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linia kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sygn. akt I Ns 371/22, dnia 04.01.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 371/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 30 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 178 zł (sto siedemdziesiąt osiem złotych) z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 440/R/2021 z dnia 19 marca 2021 r., znak SPN-R.7570.186.42.2018.AM, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 406/1 o pow. 0,0043 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 88.108 do km 92.552 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 roku, znak DLI-I-7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019). Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 113/22, dnia 11.01.2023 r.

„W sprawie o sygnaturze akt II Ns 113/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 484.899,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Mieście Stołecznym Warszawa w Dzielnicy Włochy, w obrębie 02-08-10 Warszawa Włochy, oznaczonej jako działka nr 4/16 o powierzchni 0,0504 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2015 r. o numerze 73/III/2015 znak: WI-III.747.2.4.2014.JS o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3511/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., znak: SPN-II.7570.31.12.2015.MG2. Kwota depozytu ma zostać wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/22  17.01.2023r. (bezterminowo)

„Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VII Ns 461/22 zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat sumy pieniężnej w wysokości 983 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote tytułem odszkodowania ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 lipca 2022 r. nr GN-V.7570.2901.2021.JN za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Gminie Żarnów, obręb Pilichowice, oznaczonej jako działka nr 1585/1 o powierzchni 0,0196 ha oraz nr 564/2 o pow. 0,0079 ha dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że na dzień 27 czerwca 2011 r. tj. na dzień poprzedzający dzień, w którym decyzja Wojewody Łódzkiego nr 3/2011 r. z dnia 20 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna, miały tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa w punkcie 1. (pierwszym). Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sygn. akt I Ns 501/22,   23.01.2023 r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt I Ns 501/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 23 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 85.320 (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia) złotych tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 136/1 o pow. 0,0540 ha, obręb ewidencyjny B-45, miasta Łódź, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 10/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, znak: GPB-I.747.1.2019 Ast, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabiniec”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 203/22   23.01.2023 r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt I Ns 203/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 30 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 3.675 zł (trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2022 r., znak SPN.IX.7570.315.2020, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Włoszczowa, obręb 0016 Łachów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 538/2 o pow. 0,0428 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr XXXII/2020 z dnia 03 września 2020 roku, znak IR.II.746.16.2020, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa Północ”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 604/22    23.01.2023 r. (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt I Ns 604/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 10 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 265 511,00 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 16 k.m. 19 o pow. 0,0450 ha, nr 17 k.m. 19 o pow. 0,0100, nr 52 k.m. 19 o pow. 0,1220 oraz nr 53/1 k.m. 19, obręb ewidencyjny Dz. Ligota, miasta Katowice, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o nr KW KA1K/00002260/6, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku, znak: IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice””. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 62/23, dnia 10.02.2023 r. 

„W sprawie sygn. akt II Ns 62/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.345 zł (tysiąc trzysta czterdzieści pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w powiecie ostrowskim, w gminie Małkinia Górna obręb: 0013 Małkinia Górna, oznaczonej jako działka nr 386/1 o powierzchni 0,0102 ha, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 września 2022 r., nr SPN-II.7570.27.7.2021.MG2, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 31 grudnia 2021 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 264/22  15.02.2023r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 264/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 411 zł (siedem tysięcy czterysta jedenaście złotych ) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Strumień, obręb Pruchna oznaczonej jako działka nr 1214/26 o powierzchni 0,0626 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr BB1C/00023141/5 przyznanego na rzecz osoby, która przedstawi tytuł prawny do w/w nieruchomości stanowiącej własność Augustyna Szczypki na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku nr IFVIII.7570.9.160.2018. Kwota depozytu ma być wypłacona osobie, która wykaże, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku posiadała tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 500/21  15.02.2023r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 500/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9184,50 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Zabrzydowice, obręb Kończyce Małe oznaczonej jako działka nr 659/2 o powierzchni 0,01223 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr BB1C/00106206/5, przyznanego na rzecz osoby, która przedstawi tytuł prawny do udziału wynoszącego 1/2 we współwłasności w/w nieruchomości przysługującego Elżbiecie Madeckiej na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego z dnia 19 maja 2021 roku nr IFVIII.7570.9.175.2018. Kwota depozytu ma być wypłacona Elżbiecie Madeckiej lub osobie, która wykaże, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku posiadała tytuł prawny do w/w udziału we współwłasności nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 213/22  15.02.2023r.   (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 213/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat kwoty w wysokości 79,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć 00/100 złotych) tytułem odszkodowania za nieruchomość gruntową położoną w powiecie wysokomazowieckim, gminie Nowe Piekuty, obręb 0005 Jabłoń Kościelna, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 180/2 o powierzchni 0,0017ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa wraz z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020r., znak: AB-IV.747.2.12.2019.NK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, wskazując że kwota depozytu ma być wydana Danielowi Stawieraj lub jego następcom”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 587/22   15.02.2023r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 587/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 108773,00 (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 00/100 złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w gminie Katowice, obręb Dz.Ligota oznaczonej jako działki o nr 49 o powierzchni 0,538 ha, nr 48/1 o powierzchni 0,0059 ha, nr 48/2 o powierzchni 0,0143 ha powstałe z podziału działki nr 48, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00002289/5, przyznanego na rzecz Rozalii Leszczyński lub osoby, która przedstawi tytuł prawny do w/w nieruchomości na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego z dnia 14 grudnia 2021 roku nr IFVIII.7570.11.18.2019. Kwota depozytu ma być wypłacona Rozalii Leszczyński lub osobie, która wykaże, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku posiadała tytuł prawny do nieruchomości, o której mowa powyżej. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 257/22, dnia 01.03.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 257/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 626,00 zł (sześćset dwadzieścia sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, stanowiącej działkę nr 191/1, o pow. 0,0105 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2018 r. o numerze 51/II/2018, znak: WI-II.747.2.14.2018.ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak: DLI-I.7620.3.2019.SG.16 (DLI-I.4620.2.2019), za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 437/R/2021 z dnia 19 marca 2021 roku, znak: SPN-R.7570.186.14.2018.AM. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II  Ns 9/23, dnia 06.03.2023 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 9/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Budy Sułkowskie, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 114/1, o pow. 0,0015 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 r. o numerze 85/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.2.2018.EA/ZK, za którą wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1090/R/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku, znak: SPN-R.7570.102.28.2019.DP. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 10/23, 06.03.2023 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 10/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie depozytu sądowego kwoty 138 zł (sto trzydzieści osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Budy Sułkowskie, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 111/1, o pow. 0,0018 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 r. o numerze 85/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.2.2018.EA/ZK, za którą wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 586/R/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, znak: SPN-R.7570.102.26.2019.DP. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 685/22 07.03.2023 r. 

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie
o sygn. akt I Ns 685/22 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30.869 zł (trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej nieruchomości położonej w Gminie Kobiór, obręb: 0001 Kobiór, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1989/28 o powierzchni 0,2259 ha, powstałej z podziału działki nr 704/28, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1T/00020015/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach, przyznanej na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność zmarłego Józefa Szpaka w prawie własności przedmiotowej nieruchomości na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.11.140.2019 z dnia 28 października 2021 roku. Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. I Ns 686/22 07.03.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 686/22 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 32.230 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej nieruchomości położonej w Gminie Pszczyna, obręb: Pszczyna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1754/321 o powierzchni 0,0405 ha, k.m. 1 dla której nie urządzono księgi wieczystej i zbioru dokumentów oraz innych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, przyznanego na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.11.78.2019 z dnia 27 października 2021 roku. Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. I Ns 274/22 07.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 274/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 29 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 4296,00 zł (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89 o pow. 0,0800 ha, obręb ewidencyjny 0004 Kołoząb, położoną w gminie Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 05 listopada 2010 roku, znak: nr WI.I/JW./7045-76/10 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia obszar LCS Malbork, od km 251,800 do km 257,950 wraz z budową wiaduktu kolejowego w km 253,247 oraz budową wiaduktu drogowego w km 255,858.”.Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 569/22 07.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 569/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.465 zł (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie radomskim, gminie Radom, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 89/1, o pow. 0,0383 ha obręb 0250 Krzewień, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej z dnia 21 marca 2019 roku, nr 32/SPEC/2019, znak WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 58,100 do km 100,850, odcinek: szlak Dobieszyn-Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 lipca 2020 roku, znak: DLI-I.7620.4.2019.SG.7 (DLI-I.4620.10.2019). Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości, do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 590/22 07.03.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie
o sygn. akt I Ns 590/22 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 27.740 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej położonej
w Gminie Katowice, obręb: Dz. Ligota, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30
o powierzchni 0,0146 ha, k.m. 18 oraz działka nr 25/1 o powierzchni 0,0025 ha, powstałej z podziału działki nr 25, k.m.18, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/000025991/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód
w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, przyznanej na rzecz :
c) Konrada Czoika lub osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej tj. na dzień 15 kwietnia 2019 roku w kwocie 13.870,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych);
d) Pauliny Czoik lub osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do udziału wynoszącego 1/2 (jedna druga) części nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej tj. na dzień 15 kwietnia 2019 roku w kwocie 13.870,00 zł (trzynaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych);
Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.
------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 591/22   07.03.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie
o sygn. akt I Ns 591/22 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 49.432 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie położonej w Gminie Katowice, obręb: Dz. Ligota, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/3 o powierzchni 0,0291 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr tom 9 karta 265 Ligota prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, przyznanej na rzecz :
c) Justyny Kostki z domu Rychoń lub osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do udziału wynoszącego 2/5 (dwie piąte) części przedmiotowej nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 15 kwietnia 2019 r. w kwocie 19.772,80 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote
i osiemdziesiąt groszy);
d) osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do udziału wynoszącego 3/5 (trzy piąte) części przedmiotowej nieruchomości na dzień przed ostatecznością decyzji Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, tj. na dzień 15 kwietnia 2019 r. w kwocie 29.659,20 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy);
Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 577/22      07.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 577/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 721,90 zł (siedemset dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 374/12 o pow. 0,0218 ha, położoną w obrębie Wola Chynowska, gmina Chynów, powiat grójecki, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 maja 2019 roku nr 51/SPEC/2019 znak WI-II.747.2.22.2018.EA ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie - Radom (km 38,800 do km 58,100) w związku z realizacją projektu POIIŚ 5.1.3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II” w zakresie odcinka od km 41,900 do km 45,000 stanowiącego stację Chynów, wraz z budową nastawni dysponującej w km 42,955, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego 216/R/2021 z dnia 03 lutego 2021 znak SPN-R.7570.101.37.2019.AB;
wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 572/22  07.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 553/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 10 listopada 2022 roku, kwoty w wysokości 48.075,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 150/3 o pow. 0,0706 ha, obręb ewidencyjny 0020 Gołębiów, miasto Radom, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, znak: WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka Radom (LOT C, D, E)””. Wzywa się osobę, która dysponuje tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 159/19   07.03.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 159/19 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.752 zł z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2018 r., znak: WS-II.7570.1.544.2015.JB, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za udział
o nieuregulowanym stanie prawnym należący do Marii Burkiewicz, wynoszący 3/8 cz. w nieruchomości oznaczonej działką nr 12/2 o pow. 0,0028 ha, położonej w obr.
6 jedn. ewid. Krowodrza, Kraków miasto. Niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1, 4 i 5 w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów wzywa się uprawnionych do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem przepadku na rzecz Skarbu Państwa”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 27/23   07.03.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie
o sygn. akt I Ns 27/23 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 158.908 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej niezabudowanej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej
w Gminie Zembrzyce, obręb: Tarnawa Dolna, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 4697/2 o powierzchni 0,0081 ha, 4697/3 o powierzchni 0,0411 ha, 4700/2 o powierzchni 0,0090 ha, 4700/3 o powierzchni 0,0416 ha, 4704/2 o powierzchni 0,0247 ha, 4704/3 o powierzchni 0,1206 ha, 4705/4 o powierzchni 0,0794 ha, 4705/5 o powierzchni 0,0011 ha, 4705/6 o powierzchni 0,0791 ha oraz 5345 o powierzchni 0,0114 ha, przyznanej na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Małopolskiego nr WS-II.7570.1.7.2021.BST z dnia 18 października 2022 r.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 633/22  08.03.2023 roku 

„W sprawie o sygn. akt I Ns 633/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Kupieckim Domom Towarowym Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021688 na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10 913,19 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych dziewiętnaście groszy) tytułem wypłaty majątku polikwidacyjnego netto na rzecz Andrzeja Kwiatkowskiego (lub jego spadkobiercom); wzywa się wierzyciela Andrzeja Kwiatkowskiego(lub jego spadkobierców) po przedstawieniu dowodu nabycia/objęcia dziewięciu udziałów Kupieckich Domów Towarowych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie lub po potwierdzeniu tożsamości ww. uczestnika do odbioru depozytu”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 4/23  09.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 4/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 24.195,00 (dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 31 k.m. 20 o pow. 0,0127 ha, położoną w obrębie Ligota, gmina Katowice dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1K/00002554/4, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku nr 1/2018 ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.„Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice, Katowice Ligota-Tychy-(Czechowice-Dziedzice)- (Zebrzydowice)- granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin-Katowice-Tychy- Czechowice Dziedzice-Zebrzydowice”, za którą zaś wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 grudnia 2021 znak IFVIII.7570.11.25.2019. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 46/23 14.03.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 46/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 358 (trzysta pięćdziesiąt osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału przysługującego następcom prawnym Władysława Lewandowskiego w wysokości 4/6 (cztery szóste) części w prawie własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Chynów, obręb Budy Sułkowskie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 128/1 o pow. 0,0013 ha oraz 128/2 o pow. 0,035 ha, która to nieruchomość została przejęta na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 85/SPEC/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku, znak WI-II.747.2.2.2018.EA/ZK, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie linii kolejowej nr 8 Warszawa Okęcie-Radom (od km 38,800 do km 58,100) w zakresie szlaku Czachówek-Chynów od km 38,800 do km 41,900 oraz ostateczną decyzją Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 roku , znak DLI-II.7620.10.2019.EŁ.11 w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie Radom (LOT A,B,F)” FAZA II. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Ns 79/23   16.03.2023 roku 

„W sprawie o sygn. akt I Ns 79/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4 898 zł (cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za szkody trwałe, w tym zmniejszenie wartości nieruchomości położonej w obrębie B-45, miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 129/20 o pow. 0,0031 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, wobec której ograniczenie sposobu korzystania nastapiło06 kwietnia 2019 roku na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 3/2019, znak IR-I.747.9.2018IR-I.747.9.2018.MM, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji polegającej na „Udrożnieniu Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” – Budowie odcinka linii kolejowej nr 550 i 551 Łódzkiego Węzła Kolejowego w wraz z komorą rozgałęźną między ulicami Odolanowską i Stolarską, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 października 2022 roku, znak GN-I.7570.102.2019.JN; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby lub podmiot/podmioty, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 751/12, dnia 16.03.2023 r. 

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. II Ns 751/12, złożono do depozytu kwotę 147.300,67 zł, do której podjęcia uprawniony jest Henryk Laskowski ostatnio zamieszkały w Łomiankach lub jego następcy prawni. Wzywa się zatem Henryka Laskowskiego lub jego następców prawnych, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrał (odebrali) przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 722/12, dnia 16.03.2023 r.

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn.: II Ns 722/12, złożono do depozytu kwotę 97 131,05 zł, do której podjęcia uprawniona była Irena Kusnerz ur. 04.11.1907 r. ostatnio zamieszkała w Warszawie przy ul. Poznańskiej 14 m. 22, zmarła 18.04.2001 r. i jej następcy prawni. Wzywa się zatem następców prawnych Ireny Kusnerz, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i odebrali przedmiotowy depozyt, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu, po wykazaniu swojego następstwa prawnego”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 324/17  20.03.2023r.  (bezterminowo)

„W sprawie o sygn. akt VII Ns 324/17 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Skarbowi Państwa – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 51339,93 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć i 93/100) pozostałej z egzekucji w sprawie o sygnaturze I Co 2657/11 Wzywa się Agnieszkę Kośmider i Arkadiusza Kośmidra albo ich następców prawnych do odbioru w/w kwoty w terminie 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi likwidację niepodjętego depozytu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 467/22, dnia 24.03.2023 r. 

"W sprawie o sygn. akt II Ns 467/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Województwu Mazowieckiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6138 (sześć tysięcy sto trzydzieści osiem) złotych na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 109/1, o powierzchni 0,0297 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rzeczniówek, gmina Rzeczniów, powiat lipski, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku, znak: SPN-R.7570.2.628.2021.DP, wskazując że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym jej na dzień 17 lutego 2022 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Województwo Mazowieckie; Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 45/23   04.04.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 45/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 454,95 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania stanowiącego 5% wartości nieruchomości nabytej przez Skarb Państwa położonej powiecie radomskim, gminie Jedlińsk, obręb 0002 Bierwiecka Wola, stanowiącej działkę nr 205/1 o pow. 0,1274 ha, Województwo Mazowieckie, która to z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 50/II/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku, znak WI-II.747.2.11.2018.MS/EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom od km 79,251 do km 88.108 (z wyłączeniem części działki ewid. o nr 653/2 od km 80,315 do km 80,395 oznaczonej literami od A do L, oraz 313/2 od km 87,400 do km 87,500 oznaczonej literami od M do R w ramach zadania pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 2 września 2020 roku, znak DLI-I.7620.1.2019.SG.13 (DLI-I.4620.1.2019),

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 372/22, dnia 04.04.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 372/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 7 560 zł (siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Czechowice-Dziedzice, obręb Dziedzice, oznaczona jako działka nr 1147/6 o powierzchni 0,0297 ha, powstałą z podziału działki nr 1147/1 oraz działka nr 1147/10 o powierzchni 0,0052 ha, powstałą z podziału działki nr 1147/4 zapisaną w księdze wieczystej KA1P/00064168/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku nr 1/2018 znak IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 października 2021 roku o znaku IFVIII.7570.9.36.2018. Powyższa kwota ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I  Ns 372/22    06.04.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 372/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 28 lutego 2023 roku, kwoty w wysokości 1.338 zł (tysiąc trzysta trzydzieści osiem złotych), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 441/R/2021 z dnia 19 marca 2021 r., znak SPN-R.7570.186.48.2018.AM, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w powiecie radomskim, gminie Jastrzębia, obręb 0014 Owadów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 105/3 o pow. 0,0241 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego 51/II/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, znak WI-II.747.2.14.2018.ZK, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 88,108 do km 92,552 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIIŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka-Radom (LOT C, D, E)” oraz decyzji Ministra Rozwoju z dnia 21 lutego 2020 r., znak DLI-I.7620.3.2019.SG.16. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
-------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 338/22       06.04.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 338/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 28 lutego 2023 roku, kwoty w wysokości 2.989 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 02 września 2021 roku, znak IFVIII.7570.11.114.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Goczałkowice-Zdrój, obręb Goczałkowice, województwie śląskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4440/19 o pow. 0,0134 ha, k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr KA1P/00001991/7, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu towarowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” oraz decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak DLI.2.6620.5.2018.AN.24. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. I Ns 321/22        6.04.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 321/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 28 lutego 2023 roku, kwoty w wysokości 2.849 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 02 września 2021 roku, znak IFVIII.7570.11.69.2019, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w gminie Goczałkowice-Zdrój, obręb Goczałkowice województwie śląskim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2603/17 o pow. 0,0066 ha, k.m. 1, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr KA1P/00005422/6, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017, ustalającej lokalizację linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i remont układu towarowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice” oraz decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak DLI.2.6620.5.2018.AN.24. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 302/22, dnia 12.04.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 302/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 2 024,00 zł (dwa tysiące dwadzieścia cztery złote) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za prawo własności nieruchomości, położonej na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie przasnyskim, jednostce ewidencyjnej 142204_4 Chorzele Miasto, obrębie Nr 0001 Chorzele, oznaczonej jako dz. ew. 340/2 o pow. 0,0292 ha, które przeszło z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2021 r. nr 74/SPEC/2021 znak: WI.I.747.2.2.2021.IK1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za które wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/O/2022 z dnia 04 maja 2022 r., o znaku: SPN.O.7540.4.57.2021.MW”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 165/23, dnia 12.04.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 165/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 860,66 zł (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału w wysokości 1/6 (jedna/szósta) w prawie własności nieruchomości położonej w Długołęce, obręb Długołęka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 155/3, o pow. 0,0037 ha, dla której przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą pod numerem WR1E/00006710/6, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2022 r. o numerze I-Pk-24/22, znak: IF-PP.747.90.2021.BZK, za którego wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2022 roku, znak: IF-WO.7570.311.2022.MK. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do ww. udziału w nieruchomości, w szczególności spadkobiercom Mirosława Bruzi, przysługującym na dzień przed ostatecznością Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pk-24/22, to jest na dzień 26 lipca 2022 r. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 176/23, dnia 12.04.2023 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 176/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 027 zł (dwa tysiące dwadzieścia siedem złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej w powiecie grójeckim, gminie Warka, obręb Michalczew, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 147/1, o pow. 0,0131 ha, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2019 r. o numerze 50/SPEC/2019, znak: WI-II.747.2.21.2018.EA oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. znak: DLI-III.7620.24.2019.NT.7, za którą wysokość odszkodowania została ustalona w decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 603/R/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, znak: SPN-R.7570.55.167.2019.AS. Kwota depozytu ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą się tytułem prawnym do opisanej ww. nieruchomości, przysługującym im do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. I Ns 221/22  dnia 26.04.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 221/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 16 marca 2023 roku, kwoty w wysokości 4060,00 zł (cztery tysiące sześćdziesiąt złotych), z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku, znak IFVIII.7570.9.171.2018, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Strumień, obręb Zabłocie, oznaczoną jako działka nr 2083/2 o powierzchni 0,0163 ha, powstałą z działki o nr 2083/2, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 08 stycznia 2018 r., znak IFXIII.747.10.2017 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – (Zebrzydowice) – granica państwa (z Czechami) w ramach projektu pn.: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zabrzydowice””. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 2/23, dnia 26.04.2023 r. 

„W sprawie o sygn. akt II Ns 2/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 26 646,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w gminie Katowice w obrębie Szopienice oznaczoną jako działka nr 1104/78 o pow. 0,0126 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku nr 1/2019 znak IFXIII.747.13.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2022 roku o znaku IFVIIIa.7570.6.26.2019. Powyższa kwota ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 693/22     dnia 04.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 693/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 571,94 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 0,0573 ha, położonej w obrębie Pasztowa Wola Wieś, gmina Rzeczniów, powiat lipski, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 17 lutego 2022 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/SPEC/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, znak: WI-I.7820.2.31.2019.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2022 roku, znak DLI-II.7621.10.2021.ML.15, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku Nr 925/R/2022 znak SPN-R.7570.2.454.2021.DP; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – spadkobierców Adama Józefa Strojnego -osobę/osoby lub podmiot/podmioty, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
--------------------------------------------------------------------------------

Sygn akt I Ns 135/22   dnia 5.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 135/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 (dziesięciu) lat, licząc od dnia 16 marca 2023 roku, kwoty w wysokości 5133,00 zł (pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote) z tytułu ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 07 czerwca 2021 roku, znak SPN-R.7570.29.76.2019.AM, orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w mieście Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, stanowiącą działki nr 9/3 o powierzchni 0,0285 ha (arkusz 203), nr 41/3 p powierzchni 0,0282 ha (arkusz 203), nr 77/3 o powierzchni 0,0144 (arkusz 203), nr 78/3 o powierzchni 0,0083 ha (arkusz 204), nr 94/1 o powierzchni 0,0151 ha (arkusz 203), której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32/SPEC/2019 z dnia 21 marca 2019 r., znak WI-II.747.2.10.2018.EA o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom od km 92,552 do km 100,850 w ramach zadania pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizacja robót LOT-ów: C, D, E w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka Radom (LOT C, D, E)””.. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II ns 232/23, dnia 08.05.2023 r.

„W sprawie sygn. akt II Ns 232/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 335,34 zł (trzysta trzydzieści pięć złotych 34/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w powiecie radomskim, w gminie Jastrzębia, obręb: 0014 Owadów, oznaczonej jako działka nr 412/1 o powierzchni 0,0275 ha, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r., nr SPN-R.7570.186.58.2018.AM w pkt 2c), wskazując, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Serafiny Dąbrowskiej, którzy wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 21 lutego 2020 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 236/23, dnia 08.05.2023 r.

„W sprawie sygn. akt II Ns 236/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 53.712,50 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwanaście złotych 50/100) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w powiecie Miasto Radom, w gminie Miasto Radom, obręb: 0032 Dzierzków 2, oznaczonej jako działka nr 139/3 o powierzchni 0,1879 ha, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2021 r., nr SPN-R..7570.29.52.2019.AM w pkt 2b), wskazując, że kwota depozytu ma być wydana spadkobiercom Leszka Aleksandra Grzędowicza, którzy wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 2 lipca 2020 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 303/22, dnia 08.05.2023 roku


„W sprawie o sygn. akt I Ns 303/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 1.267zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) stanowiącej odszkodowanie za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 51/2 w obrębie 0013 Olszewka, o powierzchni 0,0031 ha, które zostało przejęte na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 5 października 2021 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lipca 2021 r. znak WI-I.747.2.2.2021.IK1 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe.. Kwota depozytu w wysokości 1.267 zł (tysiąc dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 4 października 2021 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim, w obrębie 0013 Olszewka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 51/2, o powierzchni 0,0031 ha. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”.
------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. at. I Ns 634/22  dnia 08.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 378/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił wnioskodawcy Kupieckim Domom Towarowym Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w likwidacji na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat licząc od uprawomocnienie się niniejszego postanowienia i wpłacenie do depozytu kwoty 21.826,38 zł (dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści osiem groszy ) tytułem wypłaty majątku polikwidacyjnego netto spółki Kupieckie Domy Towarowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
w likwidacji. Kwota depozytu w wysokości 21.826,38 zł ma być wydana Le Van Canh po przedstawieniu dowodu nabycia /objęcia 18 (osiemnastu) udziałów Kupieckich Domów Towarowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w likwidacji, bądź jego spadkobiercom po przedstawieniu dowodu nabycia /objęcia 18 (osiemnastu) udziałów Kupieckich Domów Towarowych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w likwidacji przez Le Van Cahn oraz dokumentów, z których będzie wynikało, że nabyli spadek po wyżej wskazanej osobie. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
-----------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 418/22, data 10.05.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt I Ns 418/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 38.870,12 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dwanaście groszy) stanowiącej odszkodowanie za udział wynoszący 7/8 (siedem ósmych) części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Krosno, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2960/1 w obrębie Śródmieście, o powierzchni 0,0294 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie - VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00084557/4, który został przejęty na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 4 sierpnia 2021 roku decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2021 r. znak N-VIII.747.2.1.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 38.870,12 zł (trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dwanaście groszy) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 3 sierpnia 2021 roku, przysługiwał im udział w wysokości 7/8 (siedem ósmych) części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w mieście Krosno, w obrębie Śródmieście, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 2960/1, o powierzchni 0,0294 ha dla której Sąd Rejonowy w Krośnie - VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KS1K/00084557/4. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
----------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt. I Ns 48/23,   dnia 12.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 48/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 5.521 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną w obrębie Sułkowice, gminie Chynów, powiecie grójeckim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 153/3 o pow. 0,0086 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 29 kwietnia 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 roku, nr 85/SPEC/2019, znak WI-II.747.2.2018.EA/ZK, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 5.521,00 zł (pięć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sułkowice, gminie Chynów, powiecie grójeckim, województwie mazowieckim, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 153/3 o pow. 0,0086 ha, objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2020 roku nr SPN-R.7570.102.69.2019.DP. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
--------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I  570/22,  dnia 12.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 570/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 1.605,00 zł (tysiąc sześćset pięć złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/3 o pow. 0,0158 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 2 lipca 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 marca 2019 roku, Nr 32/SPEC/2019, znak WI-II.747.2.10.2018.EA, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 1.605,00 zł (tysiąc sześćset pięć złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 1 lipca 2020 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie Miasto Radom, gminie Miasto Radom, obręb 0250 Krzewień, województwo mazowieckie, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/3 o pow. 0,0158 ha, objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego nr 582/R/2021, z dnia 19 kwietnia 2021 roku, znak:SPN-R.7570.29.74.2019.AM. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 150/23    dnia 12.05.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 150/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółce Akcyjnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na złożenie do depozytu sądowego kwoty w wysokości 18.922 zł (osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote), wynikającej z ostatecznej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 03 stycznia 2023 roku, Nr 13/S/2023, znak SPN-S.7570.319.234.2018.APW, orzekającej o ustaleniu odszkodowania na rzecz BUMAP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000304577) z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie Olszewice, w gminie Kałuszyn – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 565 o powierzchni 2,05 ha, dokonanego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 24/II/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., znak: WI-II-747.4.1.2018.JK, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów)”. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.
_----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 8/23, dnia 13.05.2023 r.

„W sprawie o sygn. akt II Ns 8/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym S. A. w Warszawie na złożenie na okres 10 lat do depozytu sądowego kwoty 2 149,00 zł (dwa tysiące sto czterdzieści dziewięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie grójeckim, gminie Chynów w obrębie Sułkowice oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 153/6 o pow. 0,0023 ha, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 roku nr 85/SPEC/2019 znak WI-II.747.2.2.2018.EA/ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzja Wojewody Mazowieckiego 1591/R/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku o znaku SPN-R.7570.102.68.2019.DP. Powyższa kwota ma być wydana osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 186/23, dnia 13.05.2023 roku

 „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 186/23 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 4.510,59 zł (cztery tysiące pięćset dziesięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej położonej w Gminie Zebrzydowice, obręb: Marklowice Górne, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 89/72 o powierzchni 0,0121 ha, powstałej z podziału działki nr 89/3, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00000785/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, przyznanej na podstawie decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.9.209.2018 z dnia 13 października 2021 r. na rzecz :
a) osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 136/6936 części nieruchomości po zmarłym Maksymilianie Kolku – wypłata w wysokości 150,35 zł (sto pięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy);
b) Brunona Kolka lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 136/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 150,35 zł (sto pięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy);
c) Henryka Kolka lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 136/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości w kwocie 150,35 zł (sto pięćdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy);
d) Wiktorii Szopy lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 816/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 902,12 zł (dziewięćset dwa złote dwanaście groszy);
e) Krystiana Tymicha lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
f) Marii Tymich lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
g) Józefa Szczypki lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
h) Marii Szczypki lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
i) Józefa Sikory lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
j) Anieli Sikory lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 225,53 zł (dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
k) Jadwigi Łaciok lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 408/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 451,06 zł (czterysta pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy);
l) Franciszka Fusika lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 612/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 676,59 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy);
m) Ewy Fusik lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 612/6936 części nieruchomości – wypłata w wysokości 676,59 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)”.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 205/23     dnia 16.05.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie
o sygn. akt I Ns 205/23 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.344 zł (pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote) tytułem odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej nieruchomości położonej w Gminie Chynów, obręb: Janów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 126/1 o powierzchni 0,0242 ha, dla której nie była prowadzona księga wieczysta, przyznanej na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność zmarłych Tadeusza Władysława Pyrka oraz Marii Marianny Pyrka na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Mazowieckiego nr 848/R/21, znak: SPN-R.7570.55.35.2019.EP z dnia 8 czerwca 2021 roku. Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 182/23   dnia 16.05.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 182/23 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.328,87 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy) tytułem odszkodowania przyznanego na mocy decyzji odszkodowawczej Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.9.208.2018 z dnia 13 października 2021 r. z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej nieruchomości położonej w Gminie Zebrzydowice, obręb: Marklowice Górne, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 90/4 o powierzchni 0,0430 ha, powstałej z podziału działki nr 90/2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00007301/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, przyznanego na rzecz :
k) osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny po zmarłym Maksymilianie Kolku do udziału wynoszącego 136/10812 części nieruchomości – do wypłaty 355,25 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);
l) Brunona Kolka lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 136/10812 części nieruchomości – do wypłaty 355,25 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);
m) Henryka Kolka lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 136/10812 części nieruchomości – do wypłaty 355,25 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy);
n) Krystiana Tymicha lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
o) Marii Tymich lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
p) Józefa Szczypki lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
q) Marii Szczypki lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
r) Józefa Sikory lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
s) Anieli Sikory lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 204/10812 części nieruchomości – do wypłaty 532,89 zł (pięćset trzydzieści dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy);
t) Jadwigi Łaciok lub osoby lub osób, które przedstawią według stanu na dzień 15 kwietnia 2019 r. tytuł prawny do udziału wynoszącego 408/10812 części nieruchomości – do wypłaty 1.065,77 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy)”.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 233/23          Dnia 26.05.2023 roku

: „W sprawie o sygn. akt I Ns 233/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwot kwoty 14.146,50 zł (czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych
i pięćdziesiąt groszy) na okres l0 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa udziału wynoszącego 4/80 (cztery osiemdziesiąte ) części we współwłasności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 68/1 o pow. 0,0461 ha, obręb ewidencyjny 3-11-18 , położonej na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA6M/00035926/0, która z mocy prawa została przejęta na własność Skarbu Państwa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 79/SPEC/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku, znak:WI-I.747.2.3.2020.EA(MP) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 7 na 0odcinku ST Warszawa Wschodnia- ST Otwock i i linii kolejowej nr 506 – PODG Warszawa Antoninów-PO Warszawa Gocławek wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania : „Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla odcinka WarszawaWschodnia Osobowa- Otwock” w zakresie projektu „ POliŚ 5.1-11.1 „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia-Dorohusk na odcinku Warszawa-Otwock-Dęblin-Lublin, Etap 1”. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli - osobę/osoby, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. II Ns 271/23, 30.05.2023 r.

„W sprawie sygn. akt II Ns 271/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskie Linie Kolejowe Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 375 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za przejęcie przez Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP Polskich Linii Kolejowych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej położonej w Wadowicach, powiecie wadowickim, woj. małopolskim, obręb: Chocznia, oznaczonej jako działka nr 6977/3 o powierzchni 0,0010 ha, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 10 lutego 2023 r., nr WS-II.7570.1.94.2022.MS, wskazując, że kwota depozytu ma być wydana osobom, które wykażą się tytułem prawnym do nieruchomości przysługującym na dzień 21 marca 2022 r. tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa. Wzywa się wierzyciela do odebrania kwoty depozytu”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 503/22      dnia 01.06.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 503/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 605 zł (sześćset pięć złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną w powiecie piaseczyńskim, gminie Góra Kalwaria w obrębie Julianów, stanowiącą działkę ewidencyjną numer 123/3 o pow. 0,0028 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 29 kwietnia 2020 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2019 roku, nr 85/SPEC/2019, znak WI-II.747.2.2.2019.EA/ZK o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 605 zł (sześćset pięć złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w powiecie piaseczyńskim, gminie Góra Kalwaria w obrębie Julianów, stanowiącą działkę ewidencyjną numer 123/3 o pow. 0,0028 ha, objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2020 roku, nr 1316/R/2020. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
--------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 234/23        dnia 01.06.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 234/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 62.726 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych) stanowiącej odszkodowanie za nieruchomość gruntową położoną w Warszawie w Dzielnicy Wawer, obręb 3-12-86 Warszawa Wawer, stanowiącą działkę ewidencyjna numer 140 o pow. 0,0097 ha, która została przejęta na rzecz Skarbu Państwa na mocy ostatecznej od dnia 8 lutego 2022 roku decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2020 roku, nr 79/SPEC/2020, znak WI-III.747.2.3.2020.EA (MP), o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Kwota depozytu w wysokości 62.726 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych) ma być wydana osobie lub osobom, które wykażą, że w dniu 7 lutego 2022 roku, przysługiwało im prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie w Dzielnicy Wawer, obręb 3-12-86 Warszawa Wawer, stanowiącej działkę ewidencyjna numer 140 o pow. 0,0097 ha, objętej decyzją odszkodowawczą Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2022 roku nr 591/2022. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
----------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 235/23  dnia 1.06.2023 roku

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ
w Warszawie w sprawie o sygn. akt I Ns 235/23 na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zezwolono na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat, kwoty 456.033 zł (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści trzy złote) tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną
w Warszawie w dzielnicy Wawer, obręb 3-07-26, działka nr 115 o pow. 0,0821 ha, która przeszła na własność Skarbu Państwa; odszkodowanie przyznano na rzecz osoby lub osób, które przedstawią tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność zmarłych Tadeusza Cieślikowskiego oraz Stanisławy Cieślikowskiej. Do odbioru depozytu wzywa się osoby, które wykażą się tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości na dzień ostateczności decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej”.
--------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 378/22   dnia 01.06.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 378/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Cezaremu Święsowi na złożenie do depozytu sądowego na okres 10 lat depozytu kwoty 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) stanowiącej zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonej Aleksandry Ciszkowskiej, które zostało orzeczone prawomocnym od dnia 7 kwietnia 2022 roku wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z dnia 16 września 2021 roku, sygn. akt IV K 362/21. Kwota depozytu w wysokości 6000 zł (sześć tysięcy złotych) ma być wydana spadkobiercom Aleksandry Ciszkowskiej stosownie do udziałów, które nabędą w spadku, po wykazaniu przez nich swoich praw prawomocnym postanowieniem Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnym poświadczeniu dziedziczenia po Aleksandrze Ciszkowskiej. Wzywa się wierzyciela albo wierzycieli do odebrania kwoty depozytu”
------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 693/22   dnia 01.06.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 693/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ
w Warszawie zezwolił PKP Polskim Liniom Kolejowym Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 571,94 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) na okres 10 lat tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjnej nr 67/1 o pow. 0,0573 ha, położonej w obrębie Pasztowa Wola Wieś, gmina Rzeczniów, powiat lipski, której własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z dniem 17 lutego 2022 roku na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/SPEC/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku, znak: WI-I.7820.2.31.2019.AC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko” oraz ostatecznej decyzji Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 lutego 2022 roku, znak DLI-II.7621.10.2021.ML.15, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2022 roku Nr 925/R/2022 znak SPN-R.7570.2.454.2021.DP; wzywa się wierzyciela/wierzycieli – spadkobierców Adama Józefa Strojnego -osobę/osoby lub podmiot/podmioty, które dysponują tytułem prawnym do ww. nieruchomości do odebrania kwoty depozytu”.
--------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 581/22   dnia 01.06.2023 roku

„W sprawie o sygn. akt I Ns 581/22 Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie zezwolił Edycie Kwiecińskiej na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) dolarów amerykańskich na okres 10 lat tytułem świadczenia wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 13 października 2020 roku, sygn. akt I Ns 244/20/S, o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym Wiesławie Remigiuszu Włodydze na rzecz spadkobiercy testamentowego Stowarzyszenia Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000010172. Wzywa się wierzyciela/wierzycieli – osobę/osoby, które reprezentują w/wym. Stowarzyszenie do odebrania kwoty depozytu”.
------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Paulina Szczęsna
Informację opublikował: Paulina Szczęsna
Czas wytworzenia informacji: 01.06.2023
Dokument oglądany razy: 26 934
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności