RSS
Dzisiaj jest: czwartek, 18 lipca 2024
www.bip.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Polnoc w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Największa czcionka
To jest wersja archiwalna z dnia 02.06.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.

Obwieszczenia sądowe - inne

W dniu 13 października 2021r. Piotr Kowalski, działający w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy Poli Anny Kowalskiej oraz Marcina Grzegorza Kowalskiego, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 9 października 2020r. Urszuli Kowalskiej z domu Wrzosek PESEL 81011715945, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej 29 B/301. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 649/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza

 Ogłoszenia

Sygn. akt 294/19, 3.07.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 294/19, 10.08.2020 r. „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 294/19 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego Warszawa Praga Północ o uznanie za zmarłego Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, syna Wincentego i Józefy Zofii z domu Rosłon, urodzonego w dniu 15 stycznia 1928 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałego w Warszawie przy ul. Okrzei 3/14. Zbigniew Paweł Jurczyński ostatnio był widziany w miejscu zamieszkania w latach 90-tych XX wieku. Sąd wzywa Zbigniewa Pawła Jurczyńskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 407/20   18.02.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 września 2020r. Marcin Benke sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 2 marca 2020 r. w Warszawie Leszku Benke PESEL 36051001974, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Toruńskiej 70 m. 5. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 407/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII  Ns 346/19  31.03.2021r. ( bez terminu )

"W dniu 24.03.2021r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Pawle Firleju (Pesel: 86011304559) ostatnio zamieszkałym w Warszawie przy ul. Podłużnej 36/20, zmarłym 04 września 2018r. Sąd poucza o tym, że ten kto uprawdopodbni, iż jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, któe podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 183/21   14.06.2021r.  (bez terminu)

„W dniu 25 maja r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 183/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Janinie Sikorskiej, córce Wincentego i Władysławy, , PESEL 28042002428, zmarłej w dniu 9 lipca 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Mlecznej 21.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt II Ns 190/21, 23.06.2021 r.

: „W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydziale II Cywilnym pod sygn. akt II Ns 190/21 wszczęto postępowanie w sprawie z wniosku Krzysztofa Jakuba Kołodziejskiego o uznanie za zmarłego Ryszarda Kruszewskiego, syna Kazimierza i Franciszki z domu Żbik, urodzonego w dniu 5 września 1919 roku w Warszawie, którego ostatnie miejsce zamieszkania nie jest znane (ostatni adres meldunku to ul. Świętego Wincentego 47 m. 9 w Warszawie). Ryszard Kruszewski ostatnio był widziany w dniu 1 lutego 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenau). Sąd wzywa Ryszarda Kruszewskiego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, jak również Sąd wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić informacji o zaginionym, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i przekazały te informacje Sądowi.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 442/20  23.07.2021r.  (bez terminu)

W dniu 14 kwietnia 2021r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Dariusz Barcikowski złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 24 sierpnia 2016r. w Warszawie Jerzym Sylwestrze Barcikowskim s. Czesława i Wiktorii, PESEL: 47111011514 ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20  23.07.2021r. (bez terminu)

W dniu 13 listopada 2020r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Olga Szymanik złożyła wykaz inwentarza po zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018r w Warszawie Haliny Gwiazdowskiej zd. Todorskiej c. Ryszarda i Ireny, PESEL: 45013004164, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1/62. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 405/20  05.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 10 września 2020r. pełnomocnik Anity Groll –adw. Adam Skibniewski sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 18 lipca 2020 r. Piotrze Henryku Radeckim PESEL 38062901698, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rembielińskiej 13 m. 12. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 405/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 552/20  10.08.2021r.   (bezterminowo)

W dniu 7 grudnia 2020r. Magdalena Maria Garbolewska-Kraszewska, Barbara Garbolewska, Anna Katarzyna Garbolewska i Marcin Piotr Garbolewski sporządzili wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 15 maja 2020 r. Czesławie Garbolewskiej PESEL 40042404840, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 15 m. 57. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 552/20 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 166/21  31.08.2021r. (bezterminowo)

W dniu 15 marca 2021r. Jacek Polański notariusz w Warszawie, rep A nr 1206/2021 na wniosek Katarzyny Dudy, Magdaleny Witer i Janusza Sebastiana Dudy sporządził protokół obejmujący wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 17 maja 2019 r. Grzegorzu Wojciechu Dudzie PESEL 66071100177, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 15 m. 75. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 166/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 461/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 6 lipca 2021r. Bożena Skworoda sporządziła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 13 grudnia 2017 r. Andrzeju Papierowskim PESEL 53040109600, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Kołowej 2 m. 53. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 461/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 173/21 31.08.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 25 marca 2021r. Fabian Betliński sporządził wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 29 lipca 2018 r. Sebastianie Betlińskim PESEL 70011501078, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Modlińskiej 249 m. 3. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 173/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 466/21  05.10.2021r.  (bezterminowo)

W dniu 13 lipca 2021r. Maciej Stefaniak złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 16 września 2019r. Zofii Stefaniak PESEL 53022019282, ostatnio stale zamieszkałe w Warszawie przy ul. Książkowej 9G m. 303. Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza sygn. akt: VII N 466/21 może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym tego Sądu każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 397/21  14.10.2021r.   (bezterminowo)

"Sąd orzekł postanowieniem z 23 września 2021r. o dokonaniu spisu inwentarza spadku pozostałego po Andrzeju Janaszu ( nr PESEL: 56112904891 ) zamieszkałym ostatnio w Warszawie przy ul. Smoleńskiej 79A/29, zmarłym 25 listopada 2017r. Jednocześnie sąd poucza, że spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 330/21  30.12.2021r.  (bezterminowo)

„W dniu 03 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 330/21 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Alfredzie Podstawka zmarłej w dniu 25 czerwca 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 298/18   27.01.2022r.  (bezterminowo)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny wzywa osobę, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 243/1 o pow. 0,0306 ha, położoną w miejscowości Hartowiec, gmina Rybno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 30 września 2010 r., znak: IGR.I.7045-0506-1504-012/2010 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla realizacji zadania pn. Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa- Gdynia- obszar LCS Działdowo, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 8 października 2015 r, znak: IGR-VIII.7570.165.2012.MK, przysługującym jej do dnia 4 stycznia 2012 r., tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa, w tym w szczególności wezwać spadkobierców Marty Szczepańskiej, Piotra Szczepańskiego, Anieli Borkowskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia obwieszczenia (wezwania), pouczając o treści art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 273/18   04.02.2022r. (bezterminowo)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny wzywa osobę, która wykaże się tytułem własności do nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 495 o pow. 0,0077 ha, obręb 53, położoną w gminie Kraków, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na mocy decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2012 z dnia 29 października 2012 r., znak: WI-VI.747.1.1.2012.BC o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Gówny – Mydlniki – Balice”, za którą wysokość odszkodowania została ustalona decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, znak: WS-II.7570.1.356.2013.JB przysługującym jej do dnia 19 stycznia 2018 roku tj. do dnia, w którym stała się ostateczna decyzja o nabyciu ww. nieruchomości przez Skarb Państwa do odbioru depozytu w terminie 3 lat od dnia obwieszczenia (wezwania), pouczając o treści art. 4 i 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 649/21  14.02.2022r.   (bezterminowo)

W dniu 13 października 2021r. Piotr Kowalski, działający w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy Poli Anny Kowalskiej oraz Marcina Grzegorza Kowalskiego, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 9 października 2020r. Urszuli Kowalskiej z domu Wrzosek PESEL 81011715945, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Nowodworskiej 29 B/301. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 649/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. Akt I N 1036/21 01/03/2022 r.

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydziału Cywilnego został złożony sporządzony przez Piotra Dębickiego wykaz inwentarza spadku po Ewie Joannie Górskiej (PESEL 58081606600), zmarłej w dniu 24 grudnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Karola Darwina 13 lok. 37, 03-488 w Warszawie.
Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 kpc). Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza (art.637 § 1 kpc w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 kpc). Wskazane osoby mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 kpc)”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 570/21  10.03.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 5 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 570/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Monice Joanne Palczewskiej, córce Ryszarda i Anny, zmarłej w dniu 2 października 2020 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Odkrytej 46B/16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 765/21  18.03.2022r.  (bezterminowo)

W dniu 14 grudnia 2021r. Anna Kozłowska, działająca w imieniu własnym, złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 15 czerwca 2021r. Dariuszu Kozłowskim PESEL 59053003379, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 58 m. 10. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 765/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 91/22  13.04.2022r. (bezterminowo)

W dniu 9 lutego 2022r. Agnieszka Mrugalska, Grażyna Wawrzeńska i Stanisław Słowik, działający w imieniu własnym, złożyli wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 21 czerwca 2021r. Henryku Słowiku PESEL 61011510597, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Łojewskiej 13 m. 72. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 91/22 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tut. Sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 139/22  05.05.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 31 marca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 139/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Waldemarze Czesławie Gimzińskim, synu Wiesława i Lucyny, zmarłego w dniu 29 grudnia 2013 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Łabiszyńskiej 23A/133.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 461/20   02.06.2022r.  (bezterminowo)

„Do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie został w sprawie VII Ns 461/20 złożony sporządzony przez Olgę Szymanik wykaz inwentarza spadku po Halinie Gwiazdowskiej, c. Ryszarda i Ireny (PESEL 45013004164), zmarłej nie później niż w dniu 28 czerwca 2018 roku, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Zamiejskiej 1 m. 62. Ze złożonym wykazem inwentarza spadku może zapoznać się każdy kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni, w dni robocze w godzinach urzędowania Sądu od 8-16.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje również, że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, wymienione zaś podmioty mogą również uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 626/21  13.06.2022r. (bezterminowo)

„W dniu 11 października 2021 r. Marek Piotr Gąsecki, złożył wykaz inwentarza po zmarłej w dniu 29 listopada 2020 r. Marcie Gąseckiej (PESEL 29032003241), ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. K. Szymanowskiego 8 m. 72. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 626/21 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 23/22  13.06.2022r. (bezterminowo)

„W dniu 14 maja 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 23/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Mateuszu Łazowskim, PESEL 86090913613, zmarłym 13 listopada 2021r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Rossiniego 19/18.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 203/22  23.06.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 17 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 203/22 wydal postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Filipie Sławomirze Chwiłoc - Fiłoc zmarłym w dniu 23 listopada 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie
W sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. W/w osoby mogą również zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 529/21   19.07.2022r. (bezterminowo)

"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 529/21 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Kamilu Dębskim nr PESEL 79092904918 zmarłym w dniu 05 lipca 2021 roku w Warszawie, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Zawiślańskiej 35d.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 469/20  01.08.2022  (bezterminowo)

„W dniu 27 czerwca 2022r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 469/20 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Sadowym – synu Antoniego i Krystyny z domu Ładziak, zmarłym w dniu 11 stycznia 2016 r. w Warszawie roku w Zielonce, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Suwalskiej 24 m. 41.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 415/22   08.08.2022r.   (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 415/22 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Januszu Franciszku Leonie Brodnickim nr PESEL 43103008593, zmarłym w dniu 26 kwietnia 2020 roku w Villeneuve D’Ascq we Francji, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Podgórnej 18.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 562/21  11.08.2022r.   (bezterminowo)

„W dniu 09 sierpnia 2021 roku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII Ns 562/21 został złożony wykaz inwentarza po Jadwidze Charko nr PESEL 60020509468 zmarłej w dniu 28 lutego 2021 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Van Gogha 11 m.73.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt  VII N 385/20  05.09.2022r.  (bezterminowo)

"W dniu 3 września 2020r. Michał Lasecki złożył wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 11 sierpnia 2020 r. Piotrze Tadeuszu Laseckim (PESEL 67122903910), ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Markowskiej 6/210. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 385/20 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisem,ny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzenie spisu inwentarza".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 277/22  08.09.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 26 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 277/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Zygmuncie Kurtyce, synu Mariana i Felicji, zmarłym w dniu 25 kwietnia 2022 roku, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Skarbka z Gór 118A/38.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 194/22  08.09.2022r.   (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze VII N 194/22 został złożony sporządzony przez notariusza protokół zawierający wykaz inwentarza po Piotrze Tadeuszu Kurowskim nr PESEL 85051809273, zmarłym w dniu 20 września 2021 roku w Słupsku, którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 21/25.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII N 97/22  28.09.2022r.  (bezterminowo)

„W dniu 10 lutego 2022 r. Joanna Tokarska, złożyła wykaz inwentarza po zmarłym w dniu 19 sierpnia 2016 r. Zbigniewie Dąbrowskim (PESEL 50010301114), ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ząbkowskiej 38 m. 11. Sąd informuje, że ze złożonym w sprawie o sygn. akt: VII N 97/22 wykazem inwentarza może zapoznać się w VII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć do tutejszego sądu (sądu spadku) wniosek o sporządzeniu spisu inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I N 681/22 12.10.2022 r. (bezterminowo)

„W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie w sprawie o sygnaturze I N 681/22 został złożony wykaz inwentarza po Jacku Małeckim nr PESEL 67112011054, zmarłym w dniu 17.02.2021 roku , którego miejsce ostatniego pobytu znajdowało się w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej 19A m 147.
Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć ten kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o sporządzeniu spisu inwentarza mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 371/22  25.10.2022r.  (bezterminowo)

OGŁOSZENIE

O wydaniu w dniu 26 września 2022 roku w sprawie o sygn. akt VII Ns 371/22 postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po Annie Osiak, numer PESEL 42022805469, zmarłej w dniu 31 marca 2022 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Goławickiej 9 m. 30 z pouczeniem, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 556/22,  04.01.2023 r. ( okres 3 miesięcy)

,, W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 556/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Dawidowi Palecznemu sporządzenie spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Aleksandrze Makowieckim, zmarłym w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Konopackiej 3/5/19. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 428/22   15.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 16 grudnia 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 428/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Andrzeju Sygule PESEL 55121002853 zmarłym nie później niż 14 maja 2022 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Odkrytej 48F/210. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 73/21  27.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 5 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 73/21 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Annie Teresie Cudnej, PESEL 41060801143, zmarłej 3 maja 2018r w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żuromińskiej 3/184.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns 429/22  27.02.2023r.  (bezterminowo)

„W dniu 2 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 429/22 wydano postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Małgorzacie Ciechańskiej, nr PESEL 77101504324, zmarłej w dniu 22 sierpnia 2022 r. w Warszawie ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Markowskiej 6. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmiot zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt VII Ns597/22  09.03.2023r.  (bezterminowo)

"W dniu 5 stycznia 2023 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygnaturą akt VII Ns 597/22 wydano postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu dokonanie spisu inwentarza po Arturze Kiełbowiczu (synu Leszka i Zenony), zmarłym w dniu 28 sierpnia 2022 roku w Warszawie, nr PESEL 82082916516, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Duninów 9A.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie informuje, że osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami mającymi pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 417/22  03.04.2023 roku

,, W dniu 23 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie pod sygn. akt I Ns 417/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Markowi Bidzińskiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku Bożeny Rojewskiej-Olszańskiej (PESEL 50010113269), zmarłej w dniu 06 listopada 2016 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Krasiczyńskiej 7 m. 19. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.
-------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I ns 122/23  07.04.2023 roku

„W dniu 9 grudnia 2022 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłej w dniu 10 czerwca 2022 r. Marii Dorocie Szlązkiewicz, nr PESEL 55012402306, zamieszkałej ostatnio przy ulicy Kartograficznej 58c m.5 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I Ns 122/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I  Ns 95/22     25.04.2023 roku

,, W dniu 13 marca 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 95/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Tomaszu Lewandowskim, zmarłym w dniu 20 czerwca 2017 roku w Warszawie, nr PESEL: 64100211195, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Turmonckiej 22/803. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 78/23       05.05.2023 roku


„W dniu 27 marca 2023 r. wydano postanowienie o sporządzeniu wykazu inwentarza po zmarłej w dniu 10 stycznia 2022 roku w Warszawie Lucynie Odolskiej, PESEL 41080403286, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie przy ul. Malborskiej 14D m.16. Sprawę zarejestrowano pod sygnaturą akt I Ns 78/23, wykaz inwentarza sporządzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Piotr Ferenc. Ze sporządzonym wykazem zapoznać się może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
-----------------------------------------------------------------------------------   

Sygn. akt I N 189/23, data 09.05.2023 roku

„W dniu 28 lutego 2023 r. sporządzony został wykaz spadku po zmarłym w dniu 23 stycznia 2023 r. Stanisławie Domitrz, nr PESEL 44071400312, zamieszkałymj ostatnio przy ulicy Myśliborskiej 95 m. 63 w Warszawie. Wykaz inwentarza zarejestrowany został pod sygnaturą akt I N 189/23 i zapoznać się z nim może każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności mogą złożyć wniosek
o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć przy sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe podlegające zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 574/22    dnia 26.05.2023 roku

,, W dniu 11 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie I Wydział Cywilny pod sygn. akt I Ns 574/22 wydał postanowienie o nakazaniu Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Pawłowi Przygódzkiemu sporządzenia spisu inwentarza spadku po Krzysztofie Kamilu Celińskim, zmarłym w dniu 23 grudnia 2017 roku w Warszawie, nr PESEL: 79072502831, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Wileńskiej 6A/31. Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.’’
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt I Ns 131/23
                                                      Z A R Z Ą D Z E N I E
                             o ustanowieniu kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

                                                                                                     Dnia 10 maja 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: Sędzia Klaudia Kłosińska
po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2023 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
z wniosku Skarbu Państwa – Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie
o orzeczenie przepadku towarów
postanawia:
1. na podstawie art. 143 k.p.c. i 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Vitasa Rimkrevicia kuratora w osobie Agnieszki Nowik, celem reprezentowania jego praw w niniejszym postępowaniu;
2. o ustanowieniu kuratora dokonać ogłoszenia w budynku sądowym oraz na stronie internetowej tut. Sądu na okres jednego miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


wstecz     na górę

Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Informację wytworzył: Paulina Szczęsna
Informację opublikował: Paulina Szczęsna
Czas wytworzenia informacji: 02.06.2023
Dokument oglądany razy: 12 455
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Instrukcja korzystanie z BIP | Mapa strony | Statystyki BIP | Deklaracja dostępności